Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0
Битката за България. През 1886 г. Австрия и Англия не позволяват на Русия да унищожи българската държавност | ExtremeCentrePoint

Битката за България. През 1886 г. Австрия и Англия не позволяват на Русия да унищожи българската държавност

by ExtremeCentrePoint on Monday, 9 November, 2009 · 36 comments

in България, История

orig_279652_bg  “България плува и няма да потъне!”…”Ний ис­каме да      живеем в най-тесни отношения с русите, но при едно  условие: да не ни бъдат господари те. … С една дума, малко  работи има, ко­ито могат да ни дадат кураж за продълже­ние  на борбата, която досега водихме сре­щу русите. Но ние ще  я продължаваме, че каквото даде Бог.”

Стефан Стамболов пред в. “Таймс” 1886 г.

Август 1886 година. Организираният от Русия преврат  срещу Батенберг се е провалил, но ситуацията продължава  да бъде силно напрегната и води в крайна сметка до  доброволната абдикация на Княза. След абдикацията на  княз Александър вътрешнополитическите ас­пекти на  кризата стават значително по-маловажни от нейните  външнополитичес­ки измерения.

Как Русия унищожи България през 968-971. Табутата в българската история

Русия ( Россия ) – враг №1 на българщината и България

 Русия не само не оценява, но и не забелязва позитивния момент в българската позиция. У ръководителите на руската царска дипломация остава погрешното, но твърдо убеждение, че не е възможно да се възстанови и запази руското влияние в България с други средства освен с тези на заплахите и грубия натиск. „Пълно и безусловно подчинение” е линията, коя­то трябва да приеме България срещу уверенията на Александър III, че ще се грижи бащински за народните интереси. Осъществяването на тази линия не включва непременно окупация, но и не предвижда избирането на български държавен глава. В Петербург разчитат главно на крайната русофилка опозиция около Драган Цанков, която поставена на власт с руска помощ, би осигурила практически безусловното подчинение на страната. Алтернативата на тази тактика е предизвикването на вътрешни размирици, бунтове и метежи, които да предоставят „де факто” руската намеса. И единият и другият вариант не предпо­лагат посочването на кандидатура за българския престол, преди да бъде възстановен руският контрол върху управлението на Княжеството. За осъществяването именно на тази линия, било в едната или в другата посока, е организирана прочутата в историята на европейската дипломация мисия на генерал-майор барон Нико­лай Каулбарс.

Генералът пристига в София на 13 сеп­тември 1886 г. като руски дипломатичес­ки агент и едва представил акредитивните си писма започва да бомбардира правител­ството с ултимативни ноти, циркуляри и заплашителни писма, с които изисква да се отложат изборите за Велико народно събрание, да се освободят от ареста офи­церите детронатори, да се отмени военно­то положение и др. Той дори предприема обиколка в Северна България, за да при­зове населението и военните гарнизони към пряка и открита съпротива срещу регентството и правителството, което „не се съобразявало с волята на императора”. По негово предложение два военни клипера акостират на варненското пристанище изпратени от руското правителство като де­монстрация на сила. Тактиката на Каул­барс, която в българската историография и досега често се оценява като „грешка и непохватни действия”, всъщност е драстична, недопустима от всяка гледна точка намеса във вътрешните работи на страната и крие много рискове от ескалация на напрежението.

Въпреки това българското правител­ство, избрало пътя на допустимия комп­ромис, проявява извънредна търпимост към действията на генерала-дипломат и от­стъпва пред повечето от исканията му. Из­раз на желанието на България да се поми­ри с Русия дава и Великото народно събра­ние, което на 29 октомври избира за български княз принц Валдемар, син на датския крал Християн IX и кралица Луи­за, близък на руския двор, брат на руската царица Мария. По лично внушение на всерусийския император Александър III датският крал отказва избора от името на сина си. Твърдата позиция на Русия логично насочва нещата към разрив и на 6 ноември 1886 г. Николай Каулбарс съобщава на външния министър, че „император­ското правителство намира за невъзможно да поддържа сношения с българското правителство в “сегашния му състав”. Руското дипломатическо агентство с целия персонал и консулите напускат страната.

Пропадналият избор на Валдемар Дат­ски и скъсването на руско-българските дипломатически отношения променят па­раметрите на българската криза. От спор между Русия и България, в който евро­пейската дипломация участва зад кулиси­те, въпросът за избор на български княз става общоевропейски. Военноморската демонстрация на Русия, както и въобще провокативното поведение на нейната дипломация в България, са рязко и не­двусмислено порицани най-напред в Ав­стро-Унгария. Двуединната монархия се обявява против присвоеното от Петер­бург право сам да решава българския въпрос и настоява това да стане в съгла­сие със съществуващите договори и като се държи сметка „за справедливите жела­ния на българите”. От своя страна първи­ят министър на кралица Виктория, лорд Робърт Солсбъри, изразява „възмущени­ето и съжалението на цяла Европа”, ней­ното изумление и дълбоко порицание към руските посегателства „върху правата на един независим народ”.
Позициите на Лондон и Виена предиз­викват силно безпокойство в руското пра­вителство, което бърза да оповести в декларация, че ще изчака развоя на събитията и, че „Н. В. Императорът ще действа с мирни средства, без да се отдалечава от по­становленията на договорите, поне докато същите договори бъдат съблюдавани от другите сили”. Да се изчака развоят на събитията според езика и практиката на руската дипломация съвсем не означава да се оставят събитията без контрол: Петер­бург лансира кандидатурата на грузинския княз Николай Мингрели за български вла­детел, обвързвайки я с предварителното условие за промяна в регентството и прави­телството и избора на ново Велико народно събрание. Предложението е направено по официален път чрез Високата порта, но всъщност няма за цел да разреши българския въпрос, тъй като от неофициалните сондажи се знае, че кандидатурата няма да бъде приета от Англия, Австро-Унгария и Италия.

За руското правителство е важно да уреди отношенията си с Герма­ния и Австро-Унгария в рамките на изти­чащия „съюз на тримата императори” и от изпълнението на тази задача зависи активизирането или въздържането по българ­ския въпрос. Що се отнася до позицията му към България, то тя става непромене­на. За император Александър III възстано­вяването на руското влияние може да ста­не не чрез избор на княз, а „чрез свалянето на софийските негодяи и замяната им със стабилно временно правителство с руски военен министър“. Единствената надежда на руския самодържец за свалянето на регентството и правителството е във „воен­ното движение” на българските емигран­ти, които – казва той – „ние трябва да под­държаме материално и с пари”.

И Русия наистина подклажда и подпо­мага въоръжените метежи, планирани от българските офицери емигранти. В нача­лото на 1887 г. създаденият на румънска територия комитет установява връзка с гарнизоните в Силистра и Русе с оглед под­готовката на въоръжено въстание и сваля­нето на регентството и правителството. Бунтовете в двата града избухват съответ­но на 17 и 19 февруари, но са бързо и ре­шително потушени, деветима от ръково­дителите са заловени и осъдени на смърт от военно-полеви съд. Положението в крайграничните райони е овладяно, но не­стабилната обстановка в страната, както и опитът на Русия да организира колектив­на намеса в България, показват опасност­та от продължаването на безкняжието. В периода до избухването на бун­товете българските държавници успешно отблъскват руския натиск, изчаквайки ве­ликите сили да се разберат по кандидату­рата за български княз.

След много перипетии, дипломатически совалки и тайни споразумения, които няма да описваме тук, изборът на съдбата пада върху Фердинанд. С пристигането на Кобургския принц в България приключва периодът на регентското управление, а заедно с това и най-острият етап от развитието на българска­та криза. С персонифицирането на монар­хическия институт страната излиза от опасното положение на неопределеност, предполагаща и предпоставяща външна намеса. Завършва един цикъл от важни политически промени, най-впечатляваща­та от които е, че България се отърсва от руската опека, без това да предполага за­местването й с нечия друга. Българските държавници, предизвикани от грубия и в много отношения оскърбителен за достойн­ството на държавата руски натиск, си извоюват правото да решават съдбините на своята страна. Независимо от качеството на решенията, коефициентът на тяхната полезност и цената за осъществяването им, преодолян е дълго напластяваният комп­лекс на „малката и освободена държава”, която не може да има самостоятелна по­литика. Българската държава доказва, че сама може да реди своята съдба – каквато и да е тя.

Изборът на държавен глава е самостоя­телен успех на българската дипломация, победа на политическия курс на национа­листическите политически среди. В усло­вията на изострящи се международни противоречия, при открито демонстрираната враждебност на Русия регентът Стефан Стамболов, министрите Константин Сто­илов и Григор Начович и техните най-близ­ки сътрудници, вдъхновявани от полити­ческия идеал за държавна независимост, имат куража, усета и политическия реа­лизъм да наложат свой изход от кризата -намирането на княз и довеждането му в страната като средство и бариера срещу чуждите вмешателства. Руската намеса в официалната българска политика е елими­нирана, без това да означава, че се отваря път за друга. Създадени са благоприятни предпоставки за взаимодействие със сюзерена Турция, както и за взаимно изгодно сътрудничество с Англия и Австро-Унга­рия.

{ 32 comments… read them below or add one }

kosio November 9, 2009 at 8:37

Uvi, ne tova pishe v uchebnicite po istoriq.
S gruga “istoriq” pylnqt glavite na podrastvashtite…

Reply

Anonymous November 10, 2009 at 0:19

Има един паметник в София, покрай който като премина ме разтърсва
гняв и възмущение.
В градинката на “Кристал” един от най-величавите БЪЛГАРИ е овековечен като отрязана глава,съсечена и през лицето..
Как пък иначе да бъде, след като паметникът е финансиран от
“Мултигруп” и лично от “зетя на КГБ” Илия Павлов.
За мене това е паметник на назиданието – казано е със средствата на
скулптурата – който върви срещу Русия, това го чака.
И никой не поглежда нещата през този ъгъл, никой не коментира тази логика.
Само един приятел чужденец ме попита – как е възможно така да
изобразявате велики българи, това е унижение за паметта му..
Горчивината на тези думи е още в мен.
Ако имах това право, бих поставил Стамболов на местото на “Коня”
пред Народното Събрание..
Та дано българските политици се сетят как България може да стане
европейска и нормална страна.

[img]http://www.extremecentrepoint.com/wp-content/upload/Pametnik na Stambolov.jpg[/img]

Reply

Петър Славов September 6, 2010 at 11:26

Преди време прочетох “Строителите на Съвременна България” от Симеон Радев и останах стъписан и изумен от хладнокръвието и способностите на “националистите”, най-вече на Стефан Стамболов, да удържат положението, когато катастрофата е била толкова близко. Въпросът наистина е бил на живот и смърт. Другото шокиращо е пълното безхаберие и слепота на “русофилите”. Общо взето останах убеден, че един русофил може да е само БЪЛГАРОМРАЗЕЦ.

Reply

Петър December 21, 2016 at 15:11

“Русофилите” са купените с парите на “азиатския департамент” български общественици.
А “азиатския департамент” е създаден от гореспоменатия Сашко III, за да върне България под короната му.

Reply

Anonymous September 8, 2010 at 20:36

Бля , какую хрень вы тут пишите братья-болгары !!! Не переживайте , скоро вернуться турки и снова поставят вас раком на пару с Евросоюзом ;) Кому вы на хуй нужны кроме России , глупаци !

Reply

Ivaylo August 12, 2011 at 14:20

your message says more about the sender than about the recepient/s.

Reply

эээ January 17, 2017 at 7:38

Много правилно го е казал човекът.

Reply

Anonymous September 8, 2010 at 20:42

Дядя Сэм выжмет вас как губку , обескровит и даст пинка под зад .. Думаете вы действительно кому-то нужны и интересны в Европе как нация и как независимый болгарский народ ? Наивные простаки ..

Reply

Дам March 18, 2011 at 12:18

Имаш ли нещо за казване относно историята, съображенията на правителствата и работата на дипломатите, представени в тази тема?
Какво ще се случва в бъдеще и защо, това е тема за друг разговор.

Reply

Ivaylo August 12, 2011 at 14:25

classical russian response, full of common bluster and misguided hauteur, and it explains why the russians are less and less liked.

Reply

Дядя Ваня March 21, 2016 at 23:41

Дори само заради уникалното си географско положение ще бъдеме “нужни” не само на вас, ами и на всички останали, които имат интереси в тази част на света! Колкото до турците, времето на предателите от ДС (КГБ) изтича! Освен това, добре ще бъде да попрочетеш малко история, за да научиш, че по времето когато ние сме имали държавност и култура, вие сте живяли все още в землянки, и сте яли замразени картофи! И още нещо: ако ще ме “изтискват”, аз лично предпочитам да ме “изтисква” “Дядя Сэм”! (Сигурен съм, че няма да се сетиш защо!)

Reply

inranxan March 11, 2011 at 6:55

стамболов никак не е бил цвете за мирисане….сетете се само че стамболов е бил заточил велик българин в гложенскиа манастир – Васил Друмев и се е опитал да го убие като му е давал само солена риба и само благодарение на монасите оцелява защотот му пускат през дупка в тавана храна и вода
а Кобургската династия е доказано един от най големите ни провали ….с 3 национални катастрофи….

Reply

Иван March 19, 2011 at 13:10

През август 1886 г. Климент Търновски – Васил Друмев е министър-председател в кабинета, съставен след проруския преврат срещу княз Александър I.

Reply

За Борис March 20, 2011 at 14:03

Свободата на България са дали първо: българите и второ: руснаците са помогнали. Имай уважение поне към себе си и СВОЯТА нация

Reply

бачо киро June 29, 2015 at 17:56

тъжно е като погледне човек масовото непознаване на собствената най-нова история – тази през последните два века – дори само тук в този сайт да чете някой, пак ще намери неоспорими материални доказателства – научно доказани – физически съществуващи писмени документи, които за незнаещите са известни като етикетчета, табелки – например табелката с надпис “санстефански договор”, която дори не е изцяло цитирана, което е откровена манипулация и измама – една от съставящите я страни специално е настоявала това да бъде наречено “прелиминарен” договор – и го е сторил руският робовладелец номер едно. за лоялността му както и на неговите приближени писари/чиновници говори фактът, че намирайки се в тройния съюз с три европейски държави, тайно от тях прави конспиративни споразумения с други държави, като после не изпълнява нито едно от подписаните противоречиви споразумения. и именно от загриженост към моя народ и моята нация успях да разбера как същият този окупатор, който както всеки друг окупатор нарича себе си освободител е взел взел тридесет и два тона злато за деветмесечния престой на окупационните войски в моята родина, защото на изгладнелите му войници много им харесали тукашните булки, ракии и туршии. също така разбрах че моята родина е освободена от поробващите условия на санстефанския договор, осигуряващ неограничено дълго по време присъствие на две чужди армии – руската и турската, като пак всичко ние си плащаме до стотинка, от европейската общност – на берлинския договор, който макар и ненапълно, но е помогнал повече на моята родина отколкото “прелиминарното окупационно споразумение” от санстефано, което е било валидно по-малко от половин година, плюс това седем-осем години преди това султанът е признал първата българска институция за законна – християнската структура, която дефакто описва тогавашните земи, населени с българи – неасимилирани след повече от четири века геноцид и етнически, и религиозен, а както пише раковски, и робовладелски – десетки хиляди семейства отвличани насила от руските военни при всяка война със султана, както и постоянното мародерстване на земите между дунава и стара планина – балкана. конкретно за моя народ разбрах че доброволците на брой повече от руската армия са обърнали изхода на пореднаа завоевателна война в печеливша за руския робовладелец номер едно, показвайки типично и уникално български героизъм при сражението на шипка. пак така за моята нация разбрах че горедолу толкова български синове умират в края на втората световна война, обявена за “бащина” по ноухауто на едни дето само от война и до днес живеят, и после по специалното настояване на същите препитаващи се от войни, са обявени за загубили войната страна, задължена да плаща репарации, надхвърлили общия брой на платежни средства по онова време. и пак за моя народ разбрах как мародерската армия, превзела моята родина в края на втората война, е унищожила двете фабрики за самолети и разгонила инженерите и експертите в тях. всъщност по-добре всеки да продължи сам да открива арестуваната българска история тук в интернет, където е най-трудна цензурата и най-голяма свободата за човека. лично за себе си съм доволен, че и до днес не съм дал или приел подкуп, и че приобщих българите към световните компютърни мрежи още през 1991ва година, като продължение на срутването на голямата европейска стена – стената на културно-информационната изолация, построена от съвременните робовладелци. това разделение и поробване няма да го има никога вече. така че, макар да е въпрос без очакван отговор, питам горния и подобните му: аз и такива като мен раздрахме желязната завеса, а ти какво направи за народа и родината си?

Reply

Владислав May 25, 2011 at 10:48

“Българският народ ще ми прости много неща , но никога няма да ми прости , че докарах Фердинанд на престола”

Горе-долу нещо такова беше казал Стамболов.

Reply

Любомир March 27, 2015 at 15:55

Да,точно такъв е цитатът му..!

Reply

ergo August 12, 2011 at 14:53

Руснаците никога не са имали намерение да дават свобода на България, в първите години след войната България е изцяло под руски контрол и опека, официалните вестниците дори обсъждат да се премахне българския език и да се въведе руски език като официален. Руснаците организират 7 преврата за първото десетилетие от новата ни история, като отстраняват всеки неудобен. В този смисъл решителността на Стамболов и приближените му са главната причина да се запазим като независими. Ето една истинска причина да се гордеем – Освобождението от руско иго и опека. Друг е въпросът за средствата ,с които това става, но мисля че при постоянното военно положение , преврати и намеси насилието е било неизбежно. Не знам режим, който да се е отнасял либерално към превратаджии.

Reply

Anonymous May 2, 2012 at 14:00

Под предлог, че ни освобождава, Русия ни окупира. Стамболов ни освобождава, като се е наложило да жертва бившите си съратници, които се превръщат в руски мекерета.

Reply

Anonymous May 2, 2012 at 14:04

Кой сега ще изгони КГБ и Комунистическата ДС? НАРОДЕ?????

Reply

Любомир March 27, 2015 at 15:57

Да,ТОВА ТРЯБВА ВЕЧЕ ДА СЕ ЗАПИТАМЕ,МНОГО СЕРИОЗНО..!!

Reply

Любомир March 27, 2015 at 16:05

Да,ТОВА ТРЯБВА ВЕЧЕ ДА СЕ ЗАПИТАМЕ,МНОГО СЕРИОЗНО..!!
ВПРОЧЕМ ЦЯЛАТА ЗЕМЯ В УКРАЙНА Е КУБРАТОВА БЪЛГАРИЯ ДО 1240 година,до разпадането като Гържава..1 Но само като Държава.! Българската Държава трябва да спре да унася в този “четири сезонен сън” и да поиска от Москва,КГБ да пртедаде Договора с Документа за установените Гробници на Кубрат и Аспарух… и двете на различни места открити……След 1932 г. Комунистите в СССР не желаят гласност по темата…А сега навярно е изключено Путю да се съгласи към такава стъпка,навярно ще си помисли,че ние търсим територии……Този идиот кога ще му видим краят,един Господ знае…!

Reply

Гаврилов May 5, 2012 at 19:34

Създадени са благоприятни предпоставки за взаимодействие със сю-зерена Турция, както и за взаимно изгодно сътрудничество с Англия и Австро-Унга­рия.Битката за България. През 1886 г. Австрия и Англия не позволяват на Русия да унищожи българската държавност.

“`Всеки знае,че Русия не ни е освободила заради сините ни славянски очи, а си е имала и свои цели. Но нека да бъдем и малко обективни. Нека да не забравяме, че точно Англия помагаше на турците и след войната ни отне плодовете на руската победа на Берлинския конгрес. И добре се възползва от нея и взе Кипър, Вместо ние да вземем Македония, Тракия и Източна Румелия. Австрия пък лапна Босна и Херцеговина.
Верно е,че страдахме 50г, от болшевиките, но и руснаците страдаха. 80г. Нека отдадем поне дължимото на Царя Освободител, който беше една от ранните им жертви! Неблагодарността не е признак на добро възпитание.

Reply

ХРИСТОВ October 25, 2014 at 7:10

Иване, Иване…, чети Иване…Не оставай цял живот непросветен !
Прочети по-долу…! Пишат го умни хора, а не селски кръчмарски философи…!
——————————————————————————————————————————-

Президент ПУТИН каза:
РУСИЯ ПОЛОЖИ НАЧАЛОТО КЪМ СТАБИЛНОСТ !

Стабилно растат цените
Стабилно падат самолетите
Стабилно умират хората от наркотици
Стабилно се взривяват военни складове
Стабилно се нарушава конституцията на РФ
Стабилно измира населението
Стабилно расте приизвола на властите
Стабилно се нарушават правата на човека
Стабилно се създават глупави закони
Стабилно се продават националните богатства
Стабилно се нарушава свободата на словото
Стабилно се нарушава свободата на изразяването
Стабилно се увеличава съдебният произвол

=================================================

Започна голямото срутване на “Русия – империя на злото” !

О, РАДОСТ НА НАЧАЛОТО !

Красиво се гътна паметника на германският шпионин – сифилистика ленин в столицата на Украйна – град Киев.

Цялата ненавистна Русия също скоро ще се сгромоляса в краката на поднебесната империя.

Китай, втората икономика в света, в близките години ще изсмучи, изгълта, изпие, пресуши, абсорбира, изцеди, изтощи, изстиска,
изпие до капка, изчерпи, извлече, изтегли, изпразни, изпомпи, всмучи всичките надземни и подземни богатства на Русия !
———————————————————————-

Изпратете великата новина, НОВИНАТА НА НОВИНИТЕ за всички времена, на приятелите си !

———————————————————————-

Уважаеми !

В текста, който изпращам се съдържа и моята надежда да съм свидетел на пълният морален и икономически банкрут на Русия, която е: първоизточник, начало, място на произход, извор, причина, първопричина, причинител, извършител, виновник, автор на всички злини по света !…

Русия, тази зловредна за целия свят държава, ще бъде икономически смазана и купена от Китай !
———————–

СЪВРЕМЕННИЦИ СМЕ НА ВЕЧЕ ЗАПОЧНАЛОТО ПАДЕНИЕ НА СВЕТОВНОТО ЗЛО РУСИЯ !
Агенцията за тъжни ритуали “ПУТИН & КПСС ЕООД” ще прекрати своето съществуване след установяване на скорошната кончина на Русия. Собственика на погребалната агенция, Владимир Владимирович Путин ще бъде отведен в Хага за да седне на подсъдимата скамейка до военнопрестъпника Радован Караджич, за да бъде съден от Международен наказателен трибунал, за геноцид извършен срещу хората на Русия и разпалване на войни, с цел окупация на суверенни държави.

* Геноцид – целенасочено и систематично унищожаване, частично или пълно, на дадена национална група.

————————————————————————————–

По-долу препечатах за вас статия написана от руската писателка, журналистка и анализаторка – Юлия Латинина.
Статията на Юлия Латинина е публикувана във вестник „Новая газета” – Москва със заглавие:

” Путин превръща руската мечка в суровинно мезе за китайския дракон ! ”

В западните медии, особено в специализираните, вече се появиха анализи за това как инатливото дебелоглавие на Путин да се противопоставя на Запада на всяка цена, води Русия в устата на китайския дракон, който налапва с парцалите руския газов и петролен бизнес със смъртоносна хватка, поглъщайки го бавно, но сигурно.

Китай, който има най-големия валутен резерв в света, е винаги на линия да дава нови и нови кредити за боледуващия руски бизнес в добива на петрол,
а напоследък – и на газ, при условия, диктувани от Пекин, разбира се. Така Китай вече необратимо е подчинил двете основни пера на руската суровинна индустрия, която все още се бори да задържи руската икономика над водата
в бурния световен икономически океан.

Още по-интересно за любознателните читатели, включително за путиновците в България, запленени в „гениалността” на своя вожд в Кремъл и евразийската му авантюра в геополитиката, е да се запознаят по този въпрос с оценката на руски независими експерти, като Юлия Латинина. Тя дава очевидни примери за безнадеждното изоставане на Русия от шеметното технологично развитие на кипящата сред младите американци бизнесенергия и стига до извода, че Русия няма какво да продава, освен природни изкопаеми
( и в частност- газ). Поради което Русия е “потъващ Титаник” – по думите на Юлия Латинина.
—————————————–

” За това как се отнася Китай към Русия, е лесно разбираемо като сравним две церемонии ”

22/09/2014

Юлия Латинина пише:

„Миналата седмица – 22/09/2014 г. в столицата на Р. Таджикистан – град Душанбе имаше церемония за началото на строителството на таджикският участък от централноaзиатския газопровод, който води до Китай. Строителството бе открито от :
президента на Република Таджикистан – Емомали Рахмон и
президента на Китайската народна република – Си Цзинпин.

Не ви ли смущава нещо в написаното по-горе ? И аз бях объркана от ето какво. Когато преди три седмици на 01/09/2014 год. в района на якут­ското село Ус Хатин се проведе церемонията за строителството на газопровода “Силата на Сибир” (същия газопровод, който ще доставя газ на Китай на цена, както експерти смятат е под себестойността на газа). На търже­ството при­състваха :
президента на Русия – Влади­мир Путин и
зам. премиера на НР Китай – Джан Гаоли…

Китайците не правят нищо случайно. Церемониите са в кръвта им. И ако на церемония за започването на строителството на таджикският участък от централноaзиатския газопровод, президента на Китай Си Цзинпин ходи в столицата на Таджикистан – Душанбе на гости на президента Емомали Рахмонов, то при президента на Русия – Путин, на церемонията за започване на строителството на газопровода “Силата на Сибир” китайците изпращат само заместник – премиера на Китай – Джан Гаолин. Това показва, че Република Таджикистан, от гледна точка на китайската геополитика, е по-важна за Китай, отколкото “бавно потъващия кораб”, наречен Русия.

Между другото – по време на церемонията по откриването на строителството на газопровода “Силата на Сибир”, където президента
на Китай Си Цзинпин отсъстваше, президент Путин обяви началото на разпродажбата на дялове от находището “Ванкор”, (принадлежащо на “Роснефт”), на китайците…
Откъсната от западните кредити, с огромна задлъжнялост, с намаляваща продукция, “Роснефт” скоростно ще бъде погълната от Китай.

В крайна сметка от този факт се подразбира, че Русия няма какво да продава, освен газ и то на загуба – 350 долара за 1000 куб/м без отчитане на данъчните преференции, колебанията в обемите и други фактори. Да, и дори китайския президент Си Цзинпин, не благоволи да посети откриването на строителството на газопровода “Силата на Сибир”, където присъства самотен и унизен – президентът на Русия – Путин, защото за церемонията китайците бяха изпратили неравностойния по ранг заместник – премиер на Китай – Джан Гаолин…?!

Анализ на Юлия Латинина

Превод от руски – Васил Костадинов
———————————————————

Reply

Gen. Augusto Pinochet August 6, 2013 at 2:59

Bog da blagoslovi tezi balgarski patrioti , sazdali tozi blog! Bog da pazi pravoslavna Bulgaria ot vmirisania ruski botush! Ruskite varvari ne znaeha shto e tova chetmo i pismo, kogato nashite monasi razprostraniavaha Evangelieto. Po tova vreme te se chudeha dali da vazpriemat Isliama , Iudeizma ili Hrista. Vazprieha Hrista po politicheski prichini, a ne po dusha i sarce. Tezi dokumenti triabva da znae vsiako edno balgarsko dete i uchenik. Tezi dokumenti sa svideteli na istinata . Te sa nasledstvo ot naj-svetlite lichnosti na Bulgaria. Preklaniam se pred tiahnoto delo. Blagodarenie na tiah dnes sme vse oshte na kartata na Sveta. Smart za ruskite mekereta i prodajnici na Bulgaria. Niama da ima proshka za vas, otcepredateli ! Dolu Stanishev, dolu Liutvi Mestan, dolu mrasnikat Volen Siderov!

Reply

Gen. Augusto Pinochet August 6, 2013 at 2:59

Bog da blagoslovi tezi balgarski patrioti , sazdali tozi blog! Bog da pazi pravoslavna Bulgaria ot vmirisania ruski botush! Ruskite varvari ne znaeha shto e tova chetmo i pismo, kogato nashite monasi razprostraniavaha Evangelieto. Po tova vreme te se chudeha dali da vazpriemat Isliama , Iudeizma ili Hrista. Vazprieha Hrista po politicheski prichini, a ne po dusha i sarce. Tezi dokumenti triabva da znae vsiako edno balgarsko dete i uchenik. Tezi dokumenti sa svideteli na istinata . Te sa nasledstvo ot naj-svetlite lichnosti na Bulgaria. Preklaniam se pred tiahnoto delo. Blagodarenie na tiah dnes sme vse oshte na kartata na Sveta. Smart za ruskite mekereta i prodajnici na Bulgaria. Niama da ima proshka za vas, otcepredateli ! Dolu Stanishev, dolu Liutvi Mestan, dolu mrasnikat Volen Siderov!

Reply

Рони September 17, 2014 at 14:16

Коя свобода? Това което беше преди 89 свобода ли го наричате, защото според мен не беше. И единствената свобода, която имаме е сега , след 2007 е да изберем дали да стоим във все още тоталитарна Бъшгария или да мигриране…

Reply

ХРИСТОВ October 25, 2014 at 7:00

Aааа…! НА ПУТИН ПАК МУ СЪБУХА ГАЩИТЕ…
ЛЪСНА ГОЛАТА ИСТИНАТА ЗА ШИСТОВИЯ ГАЗ !

Кремълските бандити – господари на българските комунисти, отдавна добивали шистов газ.
Използват американската технология „хидравлично разбиване” – Фракин.

РУСОФИЛИ.БГ, БГ комунистите на Костадин, тъпаците “Че Гевара”, простаците “Атака” и други червени боклуци – борци против фракинга, като Ви казваме, че сте
ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ, не грешим !

———————————————————————
14.08.2014г
препечатано от:

ПОСЛЕЗАВТРА
електронная газета

Превод от пуски
ВАСИЛ КОСТАДИНОВ
———————————————————————

Защо Русия добива шистов газ като използва американската технология „хидравлично разбиване” – Фракинг ?
———————————————————————

“Газпром” и неговите дъщерни дружества активно прибягват до използването на технологията „хидравлично разбиване” – Фракинг.

Всяка година броят на случаите на фракинг се увеличава, а “Газпром” обявява още и още нови търгове за такива дейности.

И сега Русия попада в неудобна ситуация. Наистина, на фона на една безмилостна критика за добива на шистов газ, както и използването на хидравлично разбиване, структурите на “Газпром” също извършват грехове с използване на хидравличното разбиване за увеличаване на производството.

Удобният “варварски” метод
————————————————-

“Газпром Нефт Оренбург” – дъщерно дружество на “Газпром нефт”, направи първото многоетапно хидравличното разбиване в карбонатни резервоари.

В източния сектор на Оренбургското нефтогазокондензатно находище е било извършено многостепенно разбиване в хоризонтален сондаж.

Подобна технология се използва и при производството на неконвенционален природен газ, включително шистов.

Наистина , руските енергийни компании използват хидравличното разбиване в така наречените “трудни за добив залежи”. Когато находището е изчерпано и престава да дава големи количества газ или нефт,при някои от тях се “изсмукват” или “доизсмукват” необходимите резерви от въглеводороди.

И чак след това находището “умира”. Подобен процес се случва при добива на шистов газ, когато кладенеца изисква “изстискване”.

Това ни напомня думите на руския президент Владимир Путин, който наскоро остро “заклейми” използването на хидравлично разбиване, и го нарече варварски метод.

“За нас това (добива на шистов газ) днес не е актуално. Ако технологията се усъвършенства, ние не изключваме тази възможност. Ако ни притеснява (добива), то е само от съображения за опазване на околната среда, тъй като шистовият газ (т.е. -фракинга) – това е един много варварски начин за добив на минерални ресурси “, – твърдеше Путин.

Въпреки това, както можем да видим, руските фирми не обръщат внимание на думите на своя президент, и прибягват до удобното “варварско” хидравлично разбиване. И това е разбираемо. В крайна сметка, през миналата и тази години имаше заплаха от снижаване на производството на природен газ в Русия. Особено за структурите на “Газпром”.

За тях, използването на хидравличното разбиване е единственият и законен начин да се поддържат нивата на добив на газ.

Справедливо е да се каже, че Русия и Украйна отдавна използват хидравлично разбиване с цел “подсилване” производството на нефтопродукти. В Украйна, в повечето случаи, думата “хидравлично разбиване” се заменя с по-целомъдреното – “интензификация на производството.”

Но в случая с Русия, днес се вижда използването на нови технологии, които са създадени в Съединените щати и се използват за добив на шистов газ.

Хоризонтално сондиране ви позволява да извършвате многоетапно разбиване на един сондаж за увеличаване на производството,като едновременно се въздейства на няколко пласта.

Но Оренбургското находище не е изключение. На Вингапуровското находище, разработвано от “Газпром нефт” чрез дъщерната компания “Газпромнефт-Ноябърскнефтегаз”, също наскоро въведоха в експлоатация хоризонтален сондаж.

Там за първи път в Русия се проведе десететапно хидравлично разбиване. Дотогава, максималният брой етапи в един хоризонтален кладенец на “Газпром нефт” не надвишаваше осем.

Американска връзка
—————————

Резултатът определено впечатлява. Производството се увеличава с около една трета в сравнение с резултатите, получени за хоризонтални сондажи с по-малко етапи на разбиване.

“Газпром нефт”, прие програма за работа по тази категория залежи и, съответно, с помощта на хидравлично разбиване до 2020 г., тъй като ерата на фракинга в Русия е в самото си начало.

Освен тези фирми , хидравличното разбиване използват и други дъщерни дружества на “Газпром”. “Востокгазпром” още от 2010 г. насам по този метод експлоатира Мильджинското газокондензатно и Северо-Васюганското находища.

Тази година, “Газпром нефт”, проведе първото на полуостров Ямал хидравлично разбиване в Новопортовското находище.

Работата на полуостров Ямал се характеризират с висока сложност на геоложката структура. След фракинга , всички кладенци са увеличили средно 5 пъти своя дебит.

Следва също да се разбира, че “Газпром” отдавна не само експериментира,а и използва хидравлично разбиване на “макс”.

Вече споменатото Новопортовско находище – това е най-богатото на нефт и газ на полуостров Ямал. Резерви там надхвърлят 230 милиона тона петрол и 270 милиарда кубически метра газ.

Всъщност, за работа от такъв мащаб, “Газпром” ,а и не само той ,ще трябва да използва съвременни технологии за хидравлично разбиване, които в Русия няма.

Нека си припомним думите на ръководителя на “Газпром” Алексей Милер.

“Ние разполагаме с технологии, ние имаме опит, така че аз мисля, че можем да издигнем лозунга: ако имате шистов газ, ние идваме! “Газпром” има опит и собствена технология за добив на въглищен метан. Технологиите там са същите, както с шистовия газ “, – заяви той.

Макар че, все пак технологиите са различни, затова руските газови компании започнаха масово да привличат американски партньори и технологии за хидравлично разбиване.

Целта е ясна – да се увеличи производството от газовите и петролни залежи, които са били проучени и разработени в съветския период.

TNK-BP по-рано възнамеряваше да използва американска технология за фракинг заедно с хоризонтално сондиране за повече от половината от техните кладенци. Сега с тези проекти се занимава наследникът на TNK-BP – компанията “Роснефт”.

Освен “Газпром нефт” и “Роснефт” ,хидравличното разбиване планира да използва и компанията “Лукойл”.

Освен за Русия , такива планове са изгодни и за доставчиците на персонал и оборудване за провеждане на хидравличното разбиване, по-специално дружества Schlumberger, Weatherford International и CAT Oil, принадлежащи към най-големите в тази област.

И шефът на най-голямата руска нефтена компания “Роснефт” Игор Сечин изрично призна, че промяна в подхода към производство и масово използване на хидравлично разбиване „ни позволява да станем технологично по-развита компания.”

“Роснефт” през 2013 г. започна да използва технологията хидравлично разбиване в 50 кладенци. За сравнение, в предходната година фракинг е приложен само в три кладенци.

Сега в Русия активно се проучва възможността за използването на фракинг при добива на шистов газ, и нещо повече, нефтът от шисти, чиито резерви в Русия, са много повече, отколкото в Европа и Украйна.

Следователно, “доусъвършенстването” на хидравличното разбиване върху техните собствени изчерпани полета,м позволява на “Газпром” в бъдеще бързо и със собствения си опит, да започне разработването на неконвенционални залежи на газ и петрол.

——————————-
http://poslezavtra.com.ua/zachem-rossiya-ispolzuet-gidrorazryv/
=============================================

Reply

Ivan Iliev November 30, 2014 at 9:42

Please correct the misprint/mistake in the spelling of Батентерг. In the text/article it is with the letter “м” instead of “н”. In other words: “Батемберг” is wrong and “Батенберг” is correct.

Reply

Ivan Iliev November 30, 2014 at 9:45

На вниманието на Модератора, с молба за отстраняване на грешка в името на българския княз Александър Батенберг. В статията по-горе е с буквата “м” вместо с буквата “н”. Правилното е: Батенберг.

Reply

Ди Ал Пе March 23, 2016 at 12:54

Княз Александър Батенберг е А-то на Третото българско царство.Продължителният разговор при посещението му в Русия с империмператор Александър II Освободител е спасение от един от поредния атентат от нихилистите.
Те все пак успяват на 1 март , поради рицарското Му любопитство…Превратът срещу княза е позорът на гегенерал Георги Вазов- героят от Одрин / по – късно/ и преломната точка в нашата история.П.С : Романови ги затриха , а Батенберг са имали управни даже в далечна Индия!

Reply

Славимир Генчев June 4, 2019 at 17:17

Ти си бляд, руска свиня.

Reply

Leave a Comment

{ 4 trackbacks }

Previous post:

Next post: