Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /nfs/c04/h06/mnt/164878/domains/extremecentrepoint.com/html/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 0
Как Русия унищожи България през 968-971. Табутата в българската история | ExtremeCentrePoint

Как Русия унищожи България през 968-971. Табутата в българската история

by ExtremeCentrePoint on Monday, 19 October, 2009 · 80 comments

in България, История

svyatoslav

Русия два пъти унищожава българската държавност. Първия път, екзекутор на България е кървавият езичник Светослав през 968-971 година. Светослав избива безмилостно над 300 български болярски рода и обезглавява държавата по същия начин както я обезглавяват 10 века по-късно комунистите под руски контрол. Какво се е случило в тази далечна и драматична за Родината ни епоха може да прочетете тук:

Причините, довели до византийско-руския съюз против България, са анали­зирани нееднократно. Насочвайки внима­нието си към Киевска Рус, Никифор II Фока е ръководен от желанието да противопос­тави на България силен и недостатъчно познат за българите противник. Вероятно още при цар Симеон между България и Ки­евска Рус са съществували връзки, но все пак Византия е имала по-солидни позиции и възможности за влияние в руския поли­тически живот. От времето на византийско-руския договор от 911 г. в имперската армия присъства наемната варяго-руска дружина. Контактите меж­ду Киевска Рус и Византия се засилват след покръстването на княгиня Олга (944-964) в Константинопол (955).

Византия насочва вниманието си към младия и войнствен княз Светослав Игоревич (964-972). Току-що поел властта от майка си Олга, Светослав става изразител на най-агресивните среди от руско-норманската знат. Той се отнася насмешливо към верските възгледи на Олга, приемай­ки Христовото учение за религия на сла­бите.

Никифор Фока изпраща при Светослав, Калокир, син на протевона (управителя) на Херсонес. Този млад и амбициозен арис­тократ вече е бил с дипломатическа мисия при немския император Отон I. Сега Ни­кифор Фока му гласува още по-голямо доверие, като му дава и високата титла пат­риций. Чрез Калокир руският княз полу­чава 15 кентенария злато. Изчисленията показват, че сумата не е достатъчна за на­емна войска, по-голяма от три-четири хи­ляди души. Така е, защото византийското правителство вижда в княза не обикновен вожд на наемници, а политически партньор с по-широки характеристики. Златото е личен дар за княза, докато за войските му е предназначена плячката, която ще бъде придобита в България.

Светослав изненадващо дебаркира със своите ладии в Дунавската делта. Това ста­ва не в началото на лятото на 968 г., както често се твърди, а най-вероятно през ав­густ (Йоан Скилица). Лъв Дякон съобщава, че войските на киевския княз наброяват 60 хиляди души {без да се броят наемни­ците!), чието ядро е княжеската дружина от около 10 хиляди воини. Светослав води ог­ромни за времето си сили, използвайки зна­чителния демографски потенциал на рус­ките славянски племена.

Руското нападение е изненадващо за българите. Когато Светослав навлиза в Дунав, срещу него цар Петър изпраща 30-хилядна войска. Българите са разгромени от русите още в първото го­лямо сражение, а спасилите се от бойното поле се затварят зад яките стени на Дръстър. При вестта за поражението цар Петър получава апоплектичен удар и на практика става неспособен да изпълнява функциите си на държавен глава. Той при­ема монашески сан и се оттегля в манас­тир. Само след няколко месеца царят чер­норизец умира (30 януари 970 г.). Така България губи опитен и обигран политик, койо независимо от своите грешки и сла­бости води държавните дела повече от че­тири десетилетия.

Последвалите действия водят до завла­дяването на част от североизточните бъл­гарски земи. Руският хронист твърди, че Светослав завзема 80 града по Дунава. Във всеки случай руското заво­евание все още не включва столицата Ве­лики Преслав. Независимо от болестта на цар Петър българското правителство по­не донякъде се съвзема от тежкия удар. Каква е съпротивата срещу нашествието е трудно да се каже, но според руската ле­топис именно по внушение на българите печенезите нахлуват в руските земи и бло­кират столицата Киев. Светослав е прину­ден да прекъсне победоносната си кампа­ния и да се върне бързо назад.

Неочакваното поражение на български­те сили във войната със Светослав прави силно впечатление в Константинопол. Никифор Фока е неприятно изненадан от бър­зото развитие на руско-българската вой­на, за която се е предвиждало да бъде дъл­га и изтощителна и за двете страни. Рязката промяна в ситуацията принуж­дава императора да търси сближение с българите. Византия няма достатъчно си­ли за война на север, доколкото през 968 г. действията срещу арабите са в апогея си, а в Южна Италия продължава конфлик­тът с немците. Сведенията за поредните българо-византийски контакти са лаконич­ни и противоречиви. Колко време отнемат тези преговори и какви са резултатите им, можем само да гадаем, но в някакъв вид старото приятелство поне в декларативен вид е възстановено. По същото време бо­лестта на цар Петър се влошава, той при­ема монашеството и не след дълго умира. Тогава византийското правителство позво­лява на неговите синове Борис и Роман да се завърнат във Велики Преслав. Ако империята наисти­на е виждала в Борис и Роман гаранция за запазването на мира, това се е дължало на желанието във Велики Преслав да доми­нират достатъчно познати политически си­ли и личности. В този смисъл и неопит­ността на Борис II очевидно е приемана като условие, че от българска страна няма да последват неприятни изненади. Възцаряването на Борис II не носи така нужната на страната стабилизация. Прекарал цели шест години (и то годините, в които се оформя като лич­ност!) във византийската столица, той на практика не познава ситуацията в страна­та си и вероятно лесно става зависим от противоборстващите групировки.

През лятото на 969 г. Светослав все още е в Киев, включително по време на смърт­та на неговата майка, княгинята и бъдеща светица Олга-Елена (11 юли с. г.). Преди кончината си Олга, подкрепяна от своите приближени, обсипва с упреци Светослав. Част от руската знат не одобрява авантю­ристичните походи, включително и този в България. Светослав обаче е непоколебим, той стига дотам да заяви, че не желае пове­че да управлява от Киев, а от Преславец -там била средата на неговата земя, т. е. на замисляната вече фантастична държава от Балтика до Византия. Князът представя завзетия български Преславец като истин­ски рай, където „се стичат всякакви бла­га: от гръцката земя злато, коприна, ви­на и различни плодове, от чехите и угри-те – сребро и коне, от Русия пък – кожи ивосък, мед и роби”. Лъв Дякон свидетелства, че след нападението над България Светослав и приближените му „не искали да се връщат в страната си, но, възхитени от благо­денствието на тези земи, съвсем пренеб­регнали сключения договор с император Никифор и сметнали, че за тях е изгодно да останат и завладеят тази страна “. Воден от подобни намерения, Светослав се готви усилено за втория си поход, ко­ето отнема поне няколко месеца.

Завръщането в България е осъществе­но с привличането на допълнителни сили, включително нови групи наемници от Скандинавия. Според руския летописец съпротивата сега е много по-упорита. В за­вързалата се битка „българите започнали да надделяват “, което показва, че пре­славското правителство все пак не е така бездейно, както се приема обикновено. И този път численото надмощие и опитът на варяго-руските мъже на кървите си каз­ват думата, а българската войска отново е разгромена. Североизточната част на стра­ната, включително Дръстър и столицата Велики Преслав, попада под режим на рус­ка окупация. Това става в резултат на теж­ки боеве.

В определен момент двете страни стигат до спо­разумение, наложено от Светослав с гру­ба сила. По-късните събития показват, че Борис II запазва известна власт, а не само нейните символи и инсигнии. Споменава се за български части под руско командва­не, както и за крепости, оставащи под конт­рола на български градоначалници.

Темата за Светослав е използвана по-късно за примитивна про­паганда. Усилията на ред български граж­дански и военни историци да представят Светославовата агресия като начало на ве­ковната българо-руска(=сьветска) бойна дружба са неприкрито тенденциозни и от­кровено несъстоятелни. От своя страна до­ри и авторитетни руски (съветски) изсле­дователи не могат да преболедуват тради­ционното имперско мислене, твърдейки, че Светослав не искал да завладее България, а само тъй нужната на Киевска Рус Дунав­ска делта (?!) – при все че тя е неразделна част от същата тази държава България, към която князът има едва ли не най-приятелски намерения…Действията на Светослав са насочени срещу суверенна държава, която с нищо не му дава повод за война. Отначало те са свързани с грабеж и директна услуга за тре­та страна – Византия. Най-меко казано, то­ва е агресия и плен руски.

Когато повторно нахлу­ва в България, киевският княз вече има още по-опасни намерения. Мнимият съюз е ка­тегорично неравноправен. Борис II продъл­жава да резидира в столицата Велики Пре­слав, но в нея е разположен силен руски гарнизон. При това през пролетта на 971 г. Йоан Цимисхи среща българския цар във външния град на столицата, докато ук­репеният царски дворец явно още от 969 г. е в руски ръце. Обстоятелството, че през 971 г. Светослав е в Дръстър, съвсем не означава, че той едва ли не великодушно е отстъпил Преслав на цар Борис – може би в конкретната ситуация това е чисто стратегически ход. От друга страна, Дръстър не е просто една силна крепост, а представлява своего рода партнираща столица. Факт е, че през 971 г. Светослав в Дръстър екзекутира голям брой българ­ски боляри. ((според изворите 300!) – да си припомним какъв потрес предизвиква съ­общението на Григорий Цамблак за убийството на 100 видни българи от турците в 1393 г.). Това също ни навежда на мисълта, че съюзът е основан на факти­ческото заложничество на българския цар и най-видните личности от неговото об­кръжение. Светослав смята партньорството си с Борис II за временно. То му е необходимо до постигането на решителна победа над империята, която би открила перспектива за нови споразумения и реша­ване на вече открития български въпрос. Твърдението, че „Преславец” (някои уче­ни допускат, че става дума дори за Велики Преслав!) е средата на моята земя, показва княза „варяг” във всеки случай не като български съюзник и радетел на сла­вянско братство, а като откровен завое­вател. Тези намерения на Светослав ста­ват още по-неприкрити след смъртта на Никифор II Фока, когато неговият приятел Калокир е още по-настойчив в намерени­ята си да завземе византийския трон с рус­ка помощ. Тоест Светослав разполага с об­лечен в някаква легитимна форма мотив да завладее България, обещана му от Калокир като бъдещ византийски василевс. Така от агресор, окупатор и тираничен съюзник на Борис II киевският княз съв­сем естествено започва да се превръща, ако използваме емоционалния език на стари­те автори, в чужд поробител.

Водейки голяма и разноплеменна ар­мия, през пролетта на 970 г. Светослав нахлува в Източна Тракия. Варда Склир увлича нападателите в засада и им нанася тежко поражение. Византийският успех остава неоползотворен поради въс­танието на Варда Фока в Мала Азия. Склир с част от войските е изтеглен от европейската част, за да се сражава про­тив узурпатора. Руските набези са подно­вени, а оставеният начело на византийс­ките войски в Тракия магистър Йоан Куркуа не се оказва на висота. Съпротива оказват и българските власти в онези земи, които не са под режим на пряка рус­ка окупация. Известен е случаят с Плов­див – градът отказва да се подчини на Све­тослав, след което е атакуван и превзет. Разправата с непокорните се изразява в жестоки репресии (хиляди хора са наби­ти на кол) и разрушаване на града. През достатъчно отдалечената 1114 г., когато Анна Комнина заедно с баща си импера­тор Алексий I Комнин посещава Пловдив, този някога голям и хубав град все още не се е съвзел от разрушенията на таврите и скитите (т. е. русите) в старо време. Самоувереността на Светослав и хората му става все по-силна, което при­нуждава император Йоан Цимисхи сам да се заеме с отблъскването на руската зап­лаха.

В края на март византийската армия, во­дена от самия император, потегля към Ве­лики Преслав. Ромеите, които винаги са се бояли от влизането в дебрите на Балкана (включително няколко години по-рано при Никифор II Фока), сега необезпокоявано преминават източните старопланински проходи. ромеите са допуснати, а може би и дори водени по опасните планински пъти­ща от българи, доверили се на деклараци­ите на императора че идва като съюзник християнин срещу езичниците руси. Явно такова е било и поведението на българите на юг от Балкана, където армията на Цимисхи се движи свободно, без да се налага да превзема български крепости.

Армията на Цимисхи достига Велики Преслав на 12 април 971 г. Ако вярваме на Лъв Дякон, русите наистина са изнена­дани, сред тях дори настъпва суматоха. Най-вероятното обяснение е, че те са раз­читали да бъдат известени за ромейското придвижване от българите. Това обаче не става, а руското командване е лишено отнепосредствена информация за конкретна­та военна кампания. Въпреки това пред стените на Велики Преслав се завързва ожесточена битка. Руската пехота търпи големи загуби и е принудена да побегне зад стените на българската столица.Калокир, който по това време е в Преслав, панически заминава за Дръстър, може би за да повика Светослав с главните сили. На 13 април с помощта на стенобойни маши­ни и стълби калените войници на Цимис­хи проникват в града. Те овладяват външ­ния град, а руският воевода Свенкел (Свенелд) се затваря във вътрешната крепост. Русите се съпротивляват ожесточено и находчиво, устройвайки клопки на напа­дателите. Тогава в крепостта са хвърлени запалителни вещества (вероятно гръцки огън), с което по-нататъшната отбрана ста­ва невъзможна. Свенкел с оцелелите си войници успява да си пробие път и да побегне към Дръстър.
Във външния град на българската столица Йоан Цимисхи открива Борис II, с когото той разговаря като с господар на българи­те. Царят е заедно със съпругата си и две­те си невръстни деца. Царят по­лучава приятелски уверения, че ромеите идват като съюзници и че за тях врагове са единствено русите. Реалната власт на Бо­рис II обаче не е възстановена, а царската съкровищница е поставена под разпореж­дането на императора. Фактически Борис се превръща от руски в ромейски почетен пленник и заложник за поведението на бъл­гарската знат.

На 23 април (Гергьовден) Цимисхи е край Дръстър, пред чиито стени според Лъв Дякон го очаква 60-хилядната руска войска. Кървавата битка завършва с теж­ко поражение за русите. Оцелелите се ук­риват в здравата дунавска крепост, а Ци­мисхи изгражда укрепения си лагер на ед­на височина (може би дн. Меджиди табия). Скоро пристига и огненосният ви­зантийски флот, което въодушевява роме­ите и носи униние в руския лагер. Ладии­те веднага са скрити в подножието на кре­постните стени. Светослав попада в пъл­на блокада, за която не е подготвен. В Дръстър няма дори достатъчно хранител­ни припаси. Византийско-руските схват­ки пред Дръстър продължават близо три месеца, при което силите на Светослав се топят от ден на ден. На свой ред Цимисхи засилва армията си, призовавайки пред Дръстър гарнизоните, оставени преди то­ва в другите крепости в района. Светос­лав прави дързък нощен излаз, за да се снабди с припаси, но постепенно над ар­мията му надвисва сянката на глада. Не помагат нито опитите за създаване на соб­ствена конница (слабото място в руската военна тактика), нито езическите жерт­воприношения и екзекутирането на подо­зираните в измяна български боляри. Лъв Дякон споменава и за човешки жертвоп­риношения с български младенци (бебе­та).

Битката, решила изхода на ця­лата война, е на 21 юли 971 г. Русите да­ват много жертви, а храбрецът Анемас (покръстен арабски принц) успява да рани тежко в рамото самия княз.След тежкото поражение русите се съг­ласяват на преговори. Условията на дого­вора отразяват пълната византийска побе­да – киевският княз се заклева да бъде съ­юзник на империята, като декларира отка­за си от претенции към Херсонската тема (Крим) и България. На русите великодуш­но е позволено да се оттеглят в родината, като са снабдени с хранителни припаси.

Скоро русите потеглят по обратния път към Киев, но се налага да пре-зимуват при устието на Днепър. През про­летта на 972 г. Светослав се опитва да про­дължи пътя си, но при Днепърските праго­ве (т. е. северно от днешния гр. Запоро-жие, Украйна) попада в печенежка засада. Тук князът намира своята гибел, а от чере­па му по заповед на печенежкия каган Куря е изработена обкована със сребро чаша – свидетелство за близостта на печенежки-те вярвания до онези на старите българи.
Цар Борис II е официално развен­чан, като му е заповядано да снеме цар­ските знаци (тиара, багреница, червени бо-туши и пр.), което става на специална це­ремония в императорския дворец. Борис получава високата титла „магистър”, до­като за Роман не се споменава нищо спе­циално. Двамата братя остават под особен надзор, продължил до бягството им през 978 г. Така от византийска гледна точка България престава да съществува като су­веренна държава, а административното й преустройства трябва да я превърне (пър­вите стъпки в тази посока са вече направе­ни) в неразделна част от византийската им­перска територия.

Русия ( Россия ) – враг №1 на българщината и България

{ 73 comments… read them below or add one }

Longanlon October 19, 2009 at 8:07

не знам що казваш табута – превземането на България от княз Светослав и имперските амбиции на майка му се изучават в училищния курс по история, а гореописаните събития по-подробно в университетския

Reply

Ринги Рае October 19, 2009 at 11:11

У дома има няколко от старите учебници по история за училищата. Под ръка ми е един от тях:

История на България за X-XI клас, издаден 1974

[давам само заглавията и подточките, маркирани с тире:]

Глава II “Развитие на феодализма в България” (с. 34)

т. 5. Борба за запазване независимостта на България (с. 49-53)

– Нарушаване на мира от страна на Византия
[половин страница, пропускам първите два кратки параграфа]

…Все пак мирът [сключен 927] траял четири десетилетия. Той бил нарушен от император Никифор Фока, който оскърбил българските пратеници в Цариград и на следната 967 нахлул с войските си в България.

Същевременно Фока убедил руския княз Светослав да нападне България от север. Светослав нахлул с войските си в териториите северно то Дунав, разбил българите и превзел множество градове. Наскоро след това той трябвало да се върне, понеже печенегите нападнали столицата му Киев.

Руси и българи в борба против Византия (с. 50)

[Давам целия текст – това е всичко, написано по въпроса! Няма нужда да повдигам и коментирам!]

Като отбил печенегите от столицата си, Светослав се върнал в България и превзел Преслав. В това време умрял Петър. Византийците схванали, че е по-добре да имат един слаб съсед, отколкото Светослав, затова изпратили в Преслав сина на Петър, Борис, дотогава заложник в Цариград, да заеме българския престол. Същевременно Светослав оставил Борис II да царува, като сключил с него съюз против Византия.

На настоятелните искания на новия византийски император Йоан Цимисхи да напусне България Светослав отговорил през 970 с поход в Тракия, където разрушил Пловдив и стигнал до Аркадиопол (Люлебургас). На следната година той повторил нахлуването си във Византия. В отговор на това Цимисхи предприел поход срещу русите и българите. Той унищожил един руско-български гарнизон в Преслав, който се бранил до последна капка кръв. Светослав се оттеглил в Дръстър (Силистра), но скоро бил принуден да се върне в Русия. По пътя той бил убит от печенегите.

– Падане на Тракия и Североизточна България под византийска власт (с. 50)
и т.н.

край на цитатите
 
 

Езикът на учебника е пошла смесица от политикономическа терминология и полу-бебешки начин на изразяване. Да ти стане мъка да четеш думите и изреченията, без дори да се опитваш да вникваш в смисъла им. За “директивите”, които са абсолютно точно спазени в учебниците по история по специално, прочети това: http://www.de-zorata.de/sites/oshte-info/oshte.info/doc/other/022.htm

Не знам до кои години са пълнени учебниците с такъв фалшификат, но поколения наред са “образовани” с тях. Във всеки случай хора над 40-годишна възраст са учили по този материал.

@Лонги, за останалото – сам се сещаш… Едва ли някой индженер с допълнително икономическо образование, на дърти години кротнал на началническа служба, ще тръгне наново да учи историята от гимназията. И дали изобщо ще се сети, че е учил по идеологеми, а не по исторически данни…

Само да допълня – такива идеологеми има дори и при предметите за естествените науки, най-вече биологията. Просто нямам съответните учебници, за да го потвърдя с цитати.

Reply

Петя В. February 25, 2017 at 0:09

Скъпи сънароднико, като си писал за инженера с икономическото образование, все едно си писал за мен!
Относно историята – определено предмет , който не ми вървеше…. Години по-късно щях да си дам сметка, че подсъзнателно съм се противопоставяла на заучаването на купищата нелогични и лъжливи твърдения. А то било защото дочувах от дядо, баба и др. роднини съвсем други неща.
А сега за изумление на всички около себе си не виждам нищо по-интересно от Българската история!!!

Reply

Ринги Рае October 19, 2009 at 11:26

Глава II коментира събитията от VIII до XII век в общо 22 страници. Дори само съдържанието на учебника да се разгледа е страшно. Първите уроци са “ярък пример” за безумни писаници и точно спазване на точка 35 от Инструкцията, линк към която дадох в предишния пост:

35. От всички основни, професионални и средни училища да се уволнят учителите, които имат голям авторитет и се ползват с уважение от учениците и населението. На тяхно място да се назначат нови. Учебните програми да се направят така, че да се прекъсва връзката между изучаваните предмети. Да се ограничи производството на учебни помагала. Да се премахне изучаването в средните училища на латински, гръцки, обща философия, логика, генетика. По история да не се обяснява какво са правили царете за доброто на страната, а да се изтъкват тиранията и борбата на потискания народ. В професионалното обучение да се набляга на тясната специализация.

Reply

Longanlon October 19, 2009 at 12:36

е, може да мисля така, щото кандидатствах с история и изчетох всички налични учебници за гимназията, затова да го знам това. пък и все пак това беше баш по средата на прехода, когато с Русия не се обичахме много…

Reply

bogoizbrania October 19, 2009 at 14:03

Ако столицата е Киев, значи трябва да е Украина не Русия.
Ако хората можеха да си ползват фантазията за полезни неща, а не за измислната история, определено щеше да имаме по малко проблеми.

Reply

Mihail July 6, 2013 at 7:30

Некадърник повърхностен,зради такива като теб има комунизъм по нашите земи.Не си се научил по история,а цъкаш в нета и гледаш и слушаш самокъм ден.Киев е столица на една държава наречена днес Украйна и е по-скоро новоконструирана такава от СССР.А за Киевска Рус не знам дали си чува,то е ве едно или къде е създадена рукската църква и къде занасят уениците на Кирил и Методии учението им.Ти вероятно не знаеш.

Reply

Deny October 19, 2009 at 14:31

Ако човек прочете нещо преди да пише глупости, пък било и вероподанически, воден от братска “признателност”, ще е по-добре и за него. В смисъл ще се излага по-малко.

Reply

Ринги Рае October 19, 2009 at 18:44

@Longalon, добре че не си попаднал на тези учебници, заради които историята е почти “бяло петно” в знанията ми :-). Преди няколко години, пак по повод на спор в нета, и отново случайно, попаднах на моя си учебник, но за V-VII клас. Там бисерите са невероятни. Кашата пък съвсем. Явно наистина си хванал някакъв преходен период, в който някой се осмелил да публикува не казионни изследвания.

Reply

Longanlon October 19, 2009 at 20:08

bogoizbrania, тогавашната държава там се нарича Киевска Рус. Историята на региона е много оплетена и за държава Украйна през 10 в. е абсурдно да се говори. Украинската нация се формира много по-късно. През цялото средновековие поляци и всякакви прииждащи от руските степи племена се бият за териториите на днешна Украйна.

Reply

Петър Славов October 19, 2009 at 21:31

В такъв случай и заглавието не е много коректно. Няма нито Украйна, нито Русия. Днешна Русия произлиза от Московското княжество (най-раноXIIIв.). Друг е въпроса какво общо има България от XIв. с днешна България (не много). Темата е за самата манипулация, предполагам, но това също е вид такава, ако се замислите.

Reply

яьа October 10, 2019 at 20:14

Абе и ти имаш “не много” общо с историята и въобще с мисловния процес, ама драскаш по нета…

Reply

Иванов October 20, 2009 at 12:52

Видяла жабата, че рота от недоучени и мързеливи “историци” русофоби преправят историата, и тя дигнала крак да я подковат за историк- специалист по руска и световна история. Има университетски учебници и богата л-ра на тези теми. Прочетете и тогава пишете скъпи русофоб-цванцугери. Историята иска много четене и много време за това.

Reply

Anonymous January 4, 2021 at 14:52

И много опит господа за да може правилно да тълкува.

Reply

групен October 20, 2009 at 13:16

Точно така.

Reply

bogoizbrania October 20, 2009 at 16:42

Искаш да кажек че киевска рус не са ни руснаци и абсурдно украинци, а някакви пълчища от полски пияници и миризливи говедари от степите

Reply

Nik October 20, 2009 at 17:50

Да, бе !!

Reply

Стоенчо October 21, 2009 at 12:30

То по тая логика може да се пита и какво общо има сегашната българска държава с тази преди 44 година. От трите български царства две са унищожени от руснаците и едно от турците.

Reply

трололо March 23, 2016 at 21:30

И кое е второто унищожено от руснаците българско царство ?

Reply

Хопла March 30, 2017 at 17:48

Третото през 1944 година, умнико!

Reply

konstantin kostov February 19, 2021 at 11:35

1. Державу с названием Московия царь Петр I переименовал в Россию аж в 18 веке, в 1721 году!!!
2. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия, с языка Мокши, звучит как «грязная вода»!!! Любые другие языки Мира не могут перевести слово Москва!!! Слово «кремль» — татарское и обозначает укрепления на возвышенности!!!
З. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы вдоль границ Руси (Русь — это территория нынешней Украины)!!! Московия — улус, со своими финскими народами, всегда была составляющей Орды, и ее Европа справедливо относила к Азии!!!
4. Московия (Россия) платила дань Крымскому Хану, своему СУВЕРЕНУ и ХОЗЯИНУ, который был правопреемником Золотой Орды, вплоть до 1700 года!!! Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой трон и вставал перед ним на колени!!!
5. В 1610 году, в Московии на Борисе Годунове (мурза Гудун) закончилась династия Ченгизидов (родственник Чингисхана), и на трон возвели Алексея Кошку из финского рода Кобылы, а при венчании его на Царство церковь дала ему фамилию Романов, который якобы прибыл из Рима править Московией!!!
6. Екатерина II, после оккупации последней свободной Руськой Державы — Великого Княжества Литовского (территория Беларуси) в 1795 г., своим приказом велела назвать угро-финские племена Московии какими-то великороссами, а украинцев — истинных русичей — малороссами!!!
7. Никто и никогда не видел в оригинале договор о воссоединении между Московией и Украиной, якобы подписанный Б. Хмельницким и Царем А. Романовым!!!
8. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты, подтверждающие достоверность Куликовской битвы, но пока безуспешно, вот только басню о победе Д. Донского над Мамаем распевают до сих пор, на все голоса!!9. Псковская, Новгородская, Смоленская области России, — это бывшие славяно-руськие Княжества, и к угро-финской Московии не имели никакого отношения, покуда Московия-Орда не оккупировала их соответственно в 1462, в 1478 и в 1654 годах!!! А в других областях России (Московии) никогда не обитали славянские племена и народы!!!
10. Золотая Орда и ее дочь — Московия, — это единственные страны мира, которые держали в рабах собственный народ!!! Это и объясняет вечную отсталость богатой на природные ископаемые Московию от сравнительно обделенных на природные ресурсы европейских стран!!! Ведь эффективность работы свободных людей гораздо выше, чем рабов!!!
P/S.
По мифам российского национального сознания нанесен новый удар!!! Вначале исследования генофонда русского народа, проводившиеся российскими учеными в 2000-2006 гг., показали, что генетически русские – вовсе не славяне, а чистокровные финны, ничем не отличающиеся от мордвы (см. статью «Лицо русской национальности», №15, 2006). По сообщению московского Центра Льва Гумилева от 18 марта, русские ученые впервые в истории провели неслыханное исследование русского генофонда – и были шокированы его результатами!!! В том числе эти исследования полностью подтвердили, что русские – это не славяне, а только русскоговорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов Финляндии, – это татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!!! В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских НЕТ!!!! Есть только около славянский русский язык,но и в нем 60–70% не славянской лексики, поэтому русский человек не способен понимать языки славян, хотя настоящий славянин понимает из-за схожести славянских языков – любой (кроме русского).В россии живут россияне, но не русские. РУСЬ была и есть, только КИЕВСКАЯ!!! Вижте по-малко

Reply

Anonymous October 21, 2009 at 12:33

И коя е правилната история = тази в която Светослав е дошъл да ни спаси от византийците и затова е изклал болярите и е убивал български деца за да умилостиви боговете си.

:)

Reply

ivo_isa October 21, 2009 at 14:29

И си’я к’во? На кого да вярвам? Особено при положение, че български летописи няма, а всичко се възстановява по руски и византийски източници…

Reply

една March 17, 2015 at 19:01

Как да има български летописи, като в края на 14 век, в Търново,при нашествието на турците е горяла българската книжнина от църквите и манастирите- седмици наред с пламъци до небето. Освен това , спорът за произхода на руснаци и украинци е излишен. Много преди създаването на Московская и Киевская Русь, по тези земи са придошли от северозапад(днешното Скандинавие) племена, които са се установили. Много по-късно те се смесват със заварените там славянски племена и се получава съвременната представа за руснак- светъл, рус, синеок и говори на език близък до нашия днес. Но съвременният български език съдържа само 20 изконни прабългарски думи. Всичко останало в българския лексикон са славянски. Преди Русия да стане Русия,са съществували малки отделни княжества, две от които са Киевска и Московска Русь.

Reply

Любомир March 27, 2015 at 16:17

Впрочем земята на Украйна е Кубратова България,която просъществува до 1240 година.Аспарух просто е разширил границите на Държавата си като идва по днешните ни Земи. Но Кубрат умира,няма родов наследник на “Дуло” и през 1240г.се разпада държавността на Волжска България…1 За голяяямо съжаление..!!

Reply

Радист October 23, 2009 at 17:28

Русия унищожила България преди 1000години още преди дори самата Русия да е създадена като такава!Тъпащината на някой злобни и напети евро-атлантисчета преоткрива нови хоризонти.

Reply

яьа October 10, 2019 at 20:17

а малоумщината на червените подлоги край няма… и впрочем, какво точно смяташ ,че е обидното на “евро-атлантисчета” (неграмотна работа, ама в руско училище е така…)? Да не сме азиато-монголисти като червените шлюхи… България ще се оправи като ви избием всичките

Reply

Оруел October 24, 2009 at 16:31

Очаквайте продължение – КГБ трови с радиоактивен полоний хан Кубрат…

Reply

ПИЧА ОТ МАРОКО October 24, 2009 at 23:51

ИМАМ СТАРА КНИГА-СТАРИ ХРОНИКИ ЗА ПЛОВДИВ , ТА ТАМ ИМА ИЗВАДКИ ОТ ВИЗ.ХРОНИСТИ ! ПО ПАМЕТ ЩЕ ВИ ЦИТИРАМ–…….И КАТО ПРЕВЗЕ ФИЛИПОПОЛИС ИЗКЛА 20 000 ЖИТЕЛИ И НАБУЧИ НА КОЛ ГЛАВИТЕ ИМ ………..БАЯ РАБОТА Е СВЪРШИЛ ТОЯ ДОЛЕН СЛАВЯНИН ПРЕЗ 971 , А ?? СВЕТО-СЛАВ,,,,,ОТ ОНИЯ ,ДЕТО ДИШАХА ПРЕЗ ТРЪСТИКИ ПОД ВОДАТА , НАЛИ ? БРАТЯ , БЪЛГАРЧЕТА КАТО МЕН — ЧЕ ТОЙ Е ПО-ДИВ ОТ АТИЛА ,КОЙТО ПРЕВЗЕМА ФИЛИПОПОЛИС ПРЕЗ 5 ВЕК !! ЗА 1 ТОРБА ЗЛАТО –ОТ ТОГАВА СА СИ АЛЧНИ РУСКИТЕ СЛАВЯНИ !! СЪЩИТЕ ,КОИТО СЛЕД 250 ГОД. СЕ БИХА СРЕЩУ ТАТАРИТЕ НА КУЛИКОВСКОТО ПОЛЕ , С ДИМ. ДОНСКОЙ ,НАЛИ ? А , ПОЛК. ИВАНОВ ? КАЖИ ПАК НЕЩО ЗА “БРАТЯТА ” СЛАВЯНИ !! ЗА ВАС, ЧЕРВЕНИТЕ ХИЕНИ –САМО ФАКТИ !!! А ЧЕТЕТЕ ЕВАНГИЛИЕТО КАТО ДЯВОЛА !!

Reply

ПИЧА ОТ МАРОКО October 25, 2009 at 0:00

КОГАТО ХАН КУБРАТ ИМАШЕ НОВА БЪЛГАРИЯ –3 ПОРЕД , И СЪЗДАДЕ ГРАД КИЕВ , РУСКИТЕ ДОЛНИ СЛАВЯНИ ОТ СТЕПНО- ТАТАРСКО- ПЕЧЕНЕЖКА СМЕС , ОЩЕ ПРАВЕХА УТРИННА ФИЗ-ЗАРЯДКА ПО НАКОЛНИ ЖИЛИЩА ! В БЛАТАТА НА СИБИР !! КАКЪВ ПОЛОНИЙ, КАКВИ ОТКРАДНАТИ ГЕРМАНСКИ ЗАВОДИ СЛЕД ВОЙНАТА-ЗАМЪКНАТИ В СССР ! А НА ИНЖ. БРАУН –ПАМЕТНИК ДА МУ ИЗДИГНЕТЕ НА КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ–НЕРУКОТВОРНЬЙ !!НИЩО ,ЧЕ ТОЙ СИ РАБОТЕШЕ ТИХО В САЩ !! ЗАЩО ЛИ ПАК ТАМ ??? А , ЧИЧО ИВАНОВ ? ВРАГА НЕ СПИ , А ДРУГАРЮ ?? ГАД КРАСНАЯ !!

Reply

Любомир March 27, 2015 at 16:26

ВПРОЧЕМ-ЦЯЛАТА ЗЕМЯ В УКРАЙНА Е КУБРАТОВА БЪЛГАРИЯ,ДО 1240 ГОДИНА,КОГАТО СЕ РАЗПАДА ДЪРЖАВНОСТТА И………А АСПАРУХ С ИДВАНЕТО СИ ПО ДНЕШНИТЕ ЗЕМИ,ПРОСТО РАЗШИРЯВА ГРАНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВАТА СИ…..ЕДИНСТВЕНАТА БЪЛГАРИЯ СМЕ ВЕЧЕ САМО НИЕ В ДНЕШНАТА НИ ТЕРИТОРИЯ..!! А РУСИЯ НИКОГА НЕ НИЕ ДОКАРВАЛА ДОБРИНИ…ВСЕ ПОРАЖЕНИЯ..! ЗАТОВА МИ СТАНА КУМИР ЗАХАРИ СТОЯНОВ,ЗАЩОТО В ПРАВ ТЕКСТ Е ЗАЯВЯВАЛ,ЧЕ РУСИЯ ЩЕ БЪДЕ НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗЛО ЗА БЪДЕЩА БЪЛГАРИЯ,АКО НЕ ИЗХВЪРЛИМ НАВРЕМЕ МИРИЗЛИВИЯТ, РУСКИ БОТУШ..!!

Reply

Nik October 25, 2009 at 12:03

На Русия съм готов да викна с цялото си сърце и душа:
“ТВОЕТО ОТСЪСТВИЕ МИ ДЕЙСТВА ОБЛАГОРОДЯВАЩО !!!!!”
Как бих се радвал да ни заобиколят и “Южен поток”, и
“Бургас-Александруполис”, а пък “Белене” да се изгради например на триста километра от Москва или Ленинград (там й е мястото).
Бъдете уверени, че така стандартът на живот в БГ би се вдигнал.
Защото страта газова връзка през Украйна, плюс Набуко, и бъдещите връзки с Гърция, Турция и Румъния са ни предостатъчни.
А при въвеждане на достатъчно нови обновяеми енергоизточници и по-ниско енергоемки технилогии, плюс два нови блока в Козлодуй (не чернобилски), според специалисти ще сме осигурени с енергия поне за 50 години напред.
Само така бихме се спасили от предсказаното от Ванга трето “освобождение” на България от Съветск, пардон, Русия..

Reply

Nik October 25, 2009 at 14:01

Вижте още кои са готови да “спасят” България:

http://news.v2.bgnes.com/view/778919

Reply

Иванов October 26, 2009 at 6:04

Ето я петата колона на Турците. Този NIK I COO. Значи “Юж.поток” и “Бургас-Александруполис” да минат през Турция. Значи не ТЕ, а НИЕ да зависим от тях. Ако не играем тяхната игра и ако не слушкаме ДОГАН,техният човек у нас, винаги и по всяко време могат да ни спрат газта.Нали кранчето ЩЕ е у турски ръце. Па иди и се оплачи на американския ПОП. Турците ще строят ядрени централи, немците реанимират старите. Цял свят ГИ строи масово, по-рентабилни и екологично чисти няма. Американци и китайци ги строят с 10-ки, а ние 20год се разландисваме, дали, ако и тн.
Значи старата нестабилна връзка с Украйна и Набуко ще ни опраят. Украинската вече ни опрай, а турската С НАБУКО, ТЕПЪРВА ЩЕ НИ ОПРАЯ.
Абе вие за олигофрени ли ни вземате или сами сте такива?
ИЛИ ИГРАЕТЕ ПЛАТЕНО ХОРО ПО ЧУЖДА СВИРКА.

Reply

Nik October 26, 2009 at 10:02

Не,не ви вземаме за такива (олигофрени), вие просто сте добре платена
агентура.
За разлика от “големия брат”, нито Гърция, нито Турция, нито Румъния имат намерение да ни спират газа, еле пък Набуко.
А така както американците и китайците строят десетки ядрени централи,
какво лощо намираш да се пръкнат десетина-петнайсет ченобилеца около Москва и също толкова около Ленинград ???
Ето ти го енергийният център на света !! Защо непременно на балканите и точно у нас ??
PS Ванка, не унивай, руснаците имат ресурс да те изкарат до пенсия :-))))))

Reply

Иванов October 27, 2009 at 14:16

Да се чуди човек как да те норече. Нооо, както се казва, крадеца вика дръжте крадеца.
Просто си турчин и депесарска пръдня т.е. потурчен българин. Такива български насекоми членуват в Догановото ДПС. И явно протурско мекере.
НЕ МОЖЕ ДА Е ИНАЧЕ.
Да помагаш на ТУрция да стане Балкански енергиен център вместо България трябва, или да си се продал на турците, или луд за връзване, случайно останал на свобода.
Наши потенциални врагове досега винаги са били посочените от теб страни. Собствената ни история го доказва. Войните които сме водили през 20 век са срещу тях. Част от Добружа е още в ромънски ръце, Тракия под турците, а беломорието под гръцко робство.
А СЕ опитали да поставим догановите турци на мястото което им се полага и турците ще ни затворят кранчето. Ромънския газ за тях не стига, та за нас.
Такива ПРОДАЖНИ БЪЛГАРОФОБИ като теБ НЕ ЗАСЛУЖАВАТ ДА ЖИВЕЯТА НА БЪЛГ. ЗЕМЯ.
Защото защитават протурски интереси.

Reply

яьа October 10, 2019 at 20:19

абе интересно, 10 години сле дтая статия, когато руснаците се ближат с турците, кои точно сте депесарите – русофилистиците или нормалните българи? и когато се разбра, че Доган е на заплата в руското разузнаване, т.е. там откъдето плащат на такива като тебе да говорят глупости? разбира се, на теб никой нищо не ти плаща, ти си сам урод

Reply

Nik October 28, 2009 at 17:49

Единствената заплаха за България и днес идва отново от русия.
Първо, защото брутално с помощта на агентурата си тук иска да ни
унищожи икономически за поне 50 години и да ни обрече на мизерно съществуване чрез заробващите си енергийни проекти (големия шлем на “Гоце”), както и чрез антибългарската икономическа политика на агентурното руско лоби, което не е слизало от властта от кървавия “девети”
1944-та.
И второ, защото русия е единствената държава, насочила ядрените си ракети
към нас още с първите разговори за американските военни бази за съвместно ползване с нашите въоръжени сили, като заплахата бе изсъскана през зъби директно и официално от най-високо ниво
в кремъл.
Всъщност, именно тези военни бази са отчасти гаранция за нашата национална сигурност.
Има и трето, и четвърто, и десето……..
Именно заради тази относителна независимост на България, кремъл често из-
пада в нескрита нервност,шантаж, медийни активни мероприятия и какво
ли още не.
А някой ще обясни ли как така насред София посред бял ден бяха застреляни като кучета двама “видни” бизнесмени, спонсори и
съветници на президента на България “Гоце” Първанов – банкера Кюлев
и бизнесмена Манол Велев ?? Къде в цивилизования свят може да се случи
подобно нещо ?? И защо след това Първанов защитава и обслужва единствено и само руските интереси у нас ???
Ами разстрелът на министър-председателя
Андрей Луканов ??? Как мислите, изстрелите не дойдоха ли “маааалко” от североизток ??? Защо ?? Публична тайна.
Кога българите ще узреем за тези неща?????
Е, до тогава ще бъдем бедни.

Reply

Иванов November 1, 2009 at 20:06

Я го гледай туркофилччето какви ги дума. Значи, ако газа и петрола руски минаат през Бг това щяло да ни заробва. А като минели НабУко, и Южен поток, и Бургас-Александруполос през турция, и тя стане енергиен център на балканите, и крановете за газ и петрол са в турски ръце, това ще ни направи по-свободни. Ето един, който има наглостта да ни прави на по-глупави от него. Ама ти или си дебил, или нас ни имаш за такива, за да ни говориш явни лъжи и недомислици.
Когато позволяваш на страна отдалечена на 20,000км да строи военни бази, насочени към съседна страна. Няма защо де се правиш на ощипана мома, когато съседната страна насочва ракетите си към тези бази, в отговор на явна провокаци. Така би постъпила всяка страна, стига да има тази възмоност. Където и да се случи подобно нещо, отговора е същия.
Навремето САЩ са били да готови на война само зещото СССР разположил няколко ракети в Куба, на 400км от тяхната граница. Руснаците ги принудили да изтеглят ракетите си от Турция, и тогава махнали ракетите си от Куба. За една бройка да се стигне до ядрена война.
Такива моти работи господин Туркофилчо.
КОГАТО НЯКОЙ СИ ДАДЕ ГЪЗА ПОД НАЕМ, ЗНАЕ КАКВО ГО ОЧАКВА…

Reply

Иванов November 1, 2009 at 20:33

МАЛКА ДОБАВКА.
Ти да рониш сълзи за убитите Луканов и коо е повече от забавно. Луканов беше мофиот и свърши като такъв. Знаеш го по-добре от мен.
През манадата на Б.Б като гл.секретар на МВР за 4год бяха някои показно-разстраляни над 130човека. Нито една убийство не бе разкрито,, минаха ги към графа криминално проявени и уреждане на сметки. Дали е така един Господ Знае. Това не попрачи на Б.Б днес да е м-р претседател и сам да си пише петица, за 100 дневната си народополезна дейност.
Нашите мафиоти са дечица пред Американските. Ако надникнеш в американската статистика и криминални филими, които ни се поднасят с десетки ежедневно. Ще видиш, че нашата мафия е нищо пред тяхната. Кроминалната им статистиката е засекретена и няма да ти каже нищо. Има какво да каже, но устат й са затворени.

Reply

Nik November 1, 2009 at 22:36

“КОГАТО НЯКОЙ СИ ДАДЕ Г-ЗА ПОД НАЕМ, ЗНАЕ КАКВО ГО ОЧАКВА…”
Браво Иванов, браво Ванка, как добре си го казал,
като се започне от 44-та та до сега, все с висококачествен
вазелин (руски) сме и за това сме на това дередже.
За американските бази у нас – знаеш добре че става дума за учебни полигони – за какви ракети говориш,камо ли пък насочени към Се Се Се Ре, пардон Русия.
А Луканов си беше руско мекере и паракселанс марионетка на Кремъл,
но, горкия, не можа да изпълни “задачката” на господарите си. При всичките му кусури, комунистът Жан Виденов все пак остана патриот
и не продаде “тръбите” (българските) на руснаците. Отнесе го руския “наместник” – мечката не прощава провалени задачки и незаслужени високи хонорари (куфарчета) !!!
А за мафиота Луканов – кажи ми български комунист да не е такъв ???
П.С. Ако изкаш, намали водката, много клетки убива (мозъчни)…..
Нищо лично – чисто чевешки.

Reply

Егор Глазунов November 4, 2009 at 23:19

Какво да кажа, сайта е дело на ЦРУ, сигурно когато са го създавали проекта е бил под кодовото име “For Ganyo”. Като попадна на този сайт имам осещането, че съм в американското посолство у нас.

Reply

Nik November 5, 2009 at 12:50

Руската мечка пак ръмжи “братски”:
“Отряд на милицията с особено предназначение е нахлула в жилищните блокове в Българския център на промишлеността в Москва. По информация на посолството ни в Москва те са се държали грубо.

Но все още не е ясна причината за действията им. Към мястото пътува българския консул за изясняване на случая. Посолството ни има възможност да изпрати нота до руското външно министерство, защото навлизането на територията на Центъра става в нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, според която сгради с дипломатически статут представители на властта на съответната страна могат да влизат само с разрешение на посланика. Представители на министерството провеждат среща с ръководството на Българския център на промишлеността в Русия. Преди края на мандата си министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров издаде заповед да отпадне дипломатическият статут на най-големия дипломатически имот в чужбина Българския център на промишлеността в Москва.
От българското посолство в Москва заявиха за БГНЕС, че в жилищните блокове, в които са нахлули спецчастите, живеят български граждани. Тези жилища са предназначени за български бизнесмени. Нахлуването е станало изненадващо тази сутрин. Спецчастите са били с маски, направили са обиск в няколко апартамента, но за момента не е ясно дали има арестувани. Консулът Никола Панайотов пътува към мястото за изясняване на случая. От посолството коментираха за БГНЕС, че дори да се разследва сериозно престъпление консулът би трябвало да бъде уведомен. / БГНЕС”
Както и да го погледнеш – брутален комунизъм от съветски тип…

Reply

Владимир May 16, 2010 at 13:35

Не забравяйте малката подробност, че Светослав, Свендослав в действителност не е бил никакъв славянин а викинг, както и неговата майка царица Олга. Руската държавност е създадена от варягите, които в характерния стил за викингите са били в съшността си разбойници от, които цяла Европа е тръпнела.

Reply

vlad May 17, 2010 at 7:24

Майка му Св. Олга е българска княгиня! А Светослав си е бил абсолютен прабългарин – само с един кичур коса за опашка. Вероятно се е опитвал да си вземе “наследството” от евентуалния си дядо Расате.

Reply

Anonymous July 4, 2010 at 22:20

ТОЧНО ТАКА!

Reply

Anonymous July 23, 2015 at 14:06

Точно!!!

Reply

Anonymous July 4, 2010 at 22:25

И РУСКИТЕ МЕКЕРЕТА ДА СИ ГЛЕДАТ ТЯХНАТА ПРОСТОТИЯ, И НАЙ-ДОБРЕ ДА НЕ ИДВАТ В БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИ. ВЪОБЩЕ ДА ГИ ИЗМЪЧИМ С ВИЗИТЕ – НА МЕН МИ ОБЕСНЯВАТ ЧЕ СЕ ДЪРЖАТ КАТО УДОМА СИ ЗАШОТО НИ СМЯТАЛИ ЗА 16 ТАТА ИМ РЕПУБЛИКА. НАГЛИ МЕКЕРЕТА – ВЪН ОТ НАШАТА МИЛА РОДИНА – БЪЛГАРИЯ. ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!!!

Reply

Аз Клавдий October 26, 2010 at 23:28

На всички, които упорито се опитват тука да защитават и оправдават русия, както и да я превъзнасят като “освободителка” само да припомня руската поговорка:
“Курица не птица
и Болгария НЕ заграница.”

Коментарите след това са излишни!

Reply

Диди February 28, 2011 at 9:28

Ти Клавдий, преди да използваш чужди пословици и поговорки, вземи та ги прочети внимателно или поразпитай какво означават. Да не се озовеш някой път в небрано лозе! Това за КУРИЦАТА не точно поговорка, а смисълът й е малко по-ПРЕНОСЕН, отколкото явно можеш да схванеш.
А относно цялата останала част от темата, ще ви питам всички вас: Защо си мислите, че в цялата тази работа България има думата и че изобщо някой ни пита за каквото и да е?

Reply

Алекс Ботев June 24, 2012 at 14:07

Гледай ти как руснашката пета колона се извива: и турчинофили (какво е това??????) и ЦРУшски сайтове и какви ли не още тъпотии. Само че оставете си тези тъпотии за руснашкият Интернет контингент, руското “быдло” много по ги обича.

А истината си е проста, руснаците са си били и си останали врагове на цялото човечество, на всички народи, до които са се докоснали в своята История

Reply

Бууу August 25, 2012 at 20:49

Абе… Вземете се образовайте! Самите руснаци го твърдят това – Киевска Рус е началото на Русия. Туй че сега след Рус има още две букви, ли ви обърква толкова много???

Reply

Zukerman September 17, 2013 at 17:05

Мнооого поучително четиво, трябва да стане настолно пособие за цялата “пета колона” на про-съветските павиани. Гледам, и тук сума ти “петоколнници” цвъкат, смрадят и крякат в писмен вид онуй, що им поръчано и платено. И все пак, с надежда съм, че у някой от павианите петоконни може и да замъждука нещо като мисловен процес, да почне да се оформа и четвърта мозъчна гънка. Дори при 1 на 10,000 русофилистици да се случи и той да спре да цунка съветския гъзопровод, пак добре.

Reply

Anonymous May 24, 2014 at 19:19

Светослав остава в Дръстър (Силистра), защото тогава градът е бил центърът на Североизточна България, всичко между Дунава и Карпатите е било Северна България.

Reply

В September 25, 2014 at 13:54

Святослав Игоревич син на Олга. Нещо да ви прави впечетление в тези имена? Игор е славянизирано скандинавско име Ингворт а Олга е Инга. Тук не става въпрос за славяни а и от самата статия виждаме, че от православие няма и спомен. Ако оставим емоциите на страна, то всичко описано в статията разказва за завоевателен грабителски поход на скандинавска дружина по българските земи.
Що се отнася до истинската история, то такава просто не съществува. Историята от древни времена се е използвала за манипулация на масите и тази тук статия не представлява изключение. Историята е поглед към миналото от гледна точка на силните на деня. Единствено някой изследовател от друга планета би могъл да създаде безстрастна история на човечеството построена на факти. И в такова едно книжле ще прочетем че от както свят светува брат е убивал брата и изнасилвал сестрата. Нищо ново няма под слънцето. А на написалите статията правдолюбци ще кажа. Къде бяхте да ни просветите през седемдесетте години смелчаци? Комай и вие служите на господарите на България в момента. Не ви признавам за безпристрастни защото в момента Центъра за управление на България е в Анкара. И е естествено да четем за ложите руснаци и добрите турци. Внимателни сте в писането, но изпуснахте една едничка фраза която беше достатъчна за да блесне истината за тези, които могат да четат между редовете.

Reply

apache22 October 11, 2014 at 15:15

Да бе ,филмът не бил съветски а шведски…знаеме го тоя виц!Руска варварска паплач!!!

Reply

be4 o October 14, 2014 at 15:14

От Русия с любов! И до ден днешен само хаос правят. В целия свят.

Reply

Йордан Стайков January 8, 2015 at 23:02

Всъщност това е най-трудният за анализ период в историята на Първото българско царство. Труден е, защото фактите и събитията държат тълкуване, различно от представената официална история. Светослав, според източници от Волжка България е тенгрианин. Тука има огромна разлика и различно значение с термина “кървав езичник”. Обикновено християните слагат такива термини на всичко, което е различно от техния начин на възприемане на света.
Ако Светослав се окаже тенгрианин, а ние рано или късно ще се сдобием с тези източници и ще ги преведем, тогава историята добива съвсем друг вид. А той е следният: отвъддунавските българи не приемат насилствената смяна на
официалната държавна религия на България – от тенгрианство към византийско християнство, защото това довежда и до промяна на държавното устройство и на държавните отношения. Те се християнизират един път и римлянизират – втори път, с което се ликвидира българският характер на държавата. Неслучайно цар Петър, възхваляван до небесата от християните е мразен неистово от тенгрианските среди, които макар и смазани от ликвидицията на тенгрианската аристокрация от Борис Михаил съществуват и скрито влияят на процесите в държавата. Именно на тях се дължи съществуването на Българската държава при едно такова силно източно-римско влияние осъществявано чрез религията в ония години. Нека не забравяме, че според Светослав “християнството е религия на слабите”. Това е именно тенгрианското виждане, че християнството не е държавообразуваща по своя характер вяра. Християнството по своя характер е една либерално-глобалистична вяра и това и до днес е така. Тенгрианските среди молят за помощ в създалата се критична ситуация отвъддунавските българи, които имат своя изразител в лицето на княз Светослав, който се заклева да върне отново старият тенгриански държавен строй и да възстанови Българската държавност. Първоначалният съюз с Византия на Светослав е една от големите дипломатически игри през онези времена. Светослав се поставя в услуга на източно-римският император, за да заеме българският престол, а целта на византийският император е да отслаби връзката на дунавските българи с отвъддунавските и по възможност те взаимно да се намразят и унищожат, противопоставяйки и сблъсквайки ги въз основата на техните вече две различни вери или два различни мирогледа за света. Целта на единия е тенгрианска България, а целта на другия е пълно унищожение на България. В крайна сметка, краен победител от тази първа религиозна, верска война между българите е източно-римският император Цимисхи, който ликвидира Източната половина на Българската държава, а след време Василий Българоубиец довършва делото му и ликвидира Първото българско царство на Балканите. Това, което искам да отбележа е, че нашата история е написана така, че представя нахлуването на Светослав като руско нахлуване;))) (Киевска Рус), но това е вече силно идеологизиране на историята и не е верно. Това, което се крие всъщност, зад всичко това е липсата на смелост да се каже за първият негативен резултат от покръстването на българите и той е първата мащабна религиозна война състояла се между дунавските и отвъддунавските българи и довела до ликвидирането на Първото българско царство. Това е верска война, религиозна война, война на светогледите за държавата – коренният тенгриански и чуждият християнски. Това трябва да се каже ясно. Не може да се говори за жестокостта на Светослав избил 300 български боляри в Дръстър през 971 г., а да не се говори за жестокостта на Борис Михаил избил 50 болярски рода – тенгриянска аристокрация противопоставили се на християнизацията. В случая през 971 г., в Дръстър, Светослав отмъщава за онзи акт на Борис-Михаил, като ликвидира християнската аристокрация. Историята трябва да се проницава, а не просто да се разказва;))))

Reply

Ицо April 9, 2015 at 14:39

Йордане,
Теорията ти е изградена от натрупани едно върху друго предположения, при това без адекватна обосновка:
1. “Светослав е тенгриянин.” Това не само че е недоказано твърдение, ами в комбинация с факта че той воюва с Волжска България и я унищожава означава съвсем друго нещо.
2. “отвъддунавските българи не приемат насилствената смяна на
официалната държавна религия на България – от тенгрианство към византийско християнство” – те хубаво не я приемат, ама Кубрат също е бил християнин, а най-вероятно и синовете му – “……защото това довежда и до промяна на държавното устройство и на държавните отношения. Те се християнизират един път и римлянизират – втори път, с което се ликвидира българският характер на държавата.” …. Какво да кажем за държавното устройство и за българският характер на държавата при това положение? А какво става оттатък Дунава, когато въвеждат ислям – променя ли се държавното устройство и българският характер на държавата, ние от тук протестираме ли ???
3. Казваш ” според Светослав християнството е религия на слабите. Това е именно тенгрианското виждане, че християнството не е държавообразуваща по своя характер вяра. ” това че има съвпадение между вижданията на викинга и на “тенгрияните” за Християнството съвсем не означава че той е “тенгриянин”. От друга страна “властта на царя идва от Бог” това не е ли държавнически елемент в Християнството …. няма логика да твърдиш че тази религия не е държавообразуваща … и не ме изненадва че както Кубратовите българи, така и викингите не приемат като им ударят шамар по едната буза, те да обърнат и другата …
4. “Тенгрианските среди молят за помощ в създалата се критична ситуация отвъддунавските българи, които имат своя изразител в лицето на княз Светослав, който се заклева да върне отново старият тенгриански държавен строй и да възстанови Българската държавност. ” – това е изопачаване на истината. Всъщност Никофор Фока “се моли” на Светослав и то с 15 кентенария злато. Както виждаме “молбата” му е приета. Също така Светослав не възстановява нищо а просто разрушава всичко по пътя си. Още едно доказателство че не си прав е фактът, че никой в България не го посреща с хляб и сол а напротив, всички се бият до последно с него …..
5. “липсата на смелост да се каже за първият негативен резултат от покръстването на българите и той е първата мащабна религиозна война състояла се между дунавските и отвъддунавските българи и довела до ликвидирането на Първото българско царство.” … искаш да кажеш, че Светослав е бил начело на отвъддунаските българи а не на Киевската Рус, с която те са се били винаги, и като такъв пък нападнал дунавските ….. егати словоблудството!!!
6. “В случая през 971 г., в Дръстър, Светослав отмъщава за онзи акт на Борис-Михаил, като ликвидира християнската аристокрация. ” …. 50 срещу 300 а, ? отделно от това, никъде не се споменава, че тези 300 боляри са били на 100 % християни …. спомни си, че той няма против стоителството на църкви в Киевската Рус …. нито пък там е преследвал и унищожавал християни.

Историята трябва да се проницава, а не да се измисля;))))

Reply

яьа October 10, 2019 at 20:26

Йордане, Елитимир се върте в гроба, който го няма, заради русофилистичните ти писания… как можахте точно неговото движение да превърнете в червена подлога…

Reply

Наско January 15, 2015 at 22:05

Това с бебетаа е чисто жидов риуал. ,,нито езическите жерт­воприношения и екзекутирането на подо­зираните в измяна български боляри. Лъв Дякон споменава и за човешки жертвоп­риношения с български младенци (бебе­та),,

Reply

Anonymous May 26, 2015 at 13:49

Кои са руснаците в Киевска Рус …

1.Според норманската теория това са скандинавци .. самото наименование “рус” е произязло от “руотси” – гребци … Светослав, Свенд, Икмор, Сфенкел – описани в похода са скандинавци … “В историографията има 2 хипотези за образуване на древноруската държава.
Норманската следва праволинейно текста на “Повест за миналите години”, според която държавността е била привнесена от външни източници – викингите (Рюрик, Синеус и Трувор), през 862 г”

Киевска Рус е основана от нормани, според тази теория, малко преди похода – ерго – България ще да са я затривали викингите …
2.Втората теза, разпространена в Русия е,че “русь” са си славяни – прадеди на днешните украинци най-вече …
3.Третата теза – описана от български автори е,че Русь и Киев са български градове, а държавата е българска …
Езикът говорен там -прадядо на днешният руски – си е старобългарски …

Reply

Anonymous December 3, 2015 at 6:47

Цялото северно причерноморие и днешна Украйна е българска територия още от времето на траките.Московията,да не говорим за още по на северозапад, са венети.Скандинавците им викат и днес на руснаците венелайнен.Попадналите на територията на днешна Русия, Беларус и Украйна северни племена,венетите,в Беларус и Украйна им викат варяги.Културата на съвременна Русия не случайно е приета от България,защото от венетите и варягите не е имало какво да се научи,освен набези на юг за по-добро место за живот със зверства. 99% от елита на Русия от създаването и е с български произход – от волжска България,Крим,Молдова,Украйна.Тамошните хора и днес си знаят това.Писателя сибиряк Валентин Разпутин казваше,че Дядо Иван не е русин,а българин.И,че майка България е майката на вечно пияната,неразумна щерка,травестит, Русия. И,че “Матушка Русь” просто не съществува.

Reply

Димитър December 7, 2015 at 20:08

Samo da napomnq, че Иван Асен втори си е върнал законната власт от Борил с по
мощта на руски наемници

Reply

Zigtrid February 12, 2017 at 5:03

Един бургазлия ви казва че въобще не трябва да се мисли за Бургас- Александруполис.На юг от Несебър цялото човечество е против него.Ако трябва кръв ще се лее,но няма да се допусне!!!Ей,БСП и вие русофили/ национални предатели мръсни/ВНИМАВАЙТЕ защото може да ви коства много!

Reply

Ъ August 5, 2018 at 1:38

Прекрасен материал, ето това трябва да се изучава в часовете по история, а не любов към Русия! Жалко че България тогава е била много слаба и скоро пада под византийско владичество. Но това е заради големите кармични грехове които сме насъбрали след гоненията над БОГОМИЛИТЕ от нашите земи. Трябвало е да платим цената за тази безумна постъпка..

Reply

Ж. Войников January 18, 2019 at 8:11

Статията е напълно вярна и правдива. Русия на Святослав унищожава ПБД. Всичко след това, управлението на Самуил е само една дълга и мъчителна агония. И не само това, унищожаването на ПБД има катастрофални последици за по-нататъшното развитие на България. От България и българите остава само името. По време на византийското владичество е унищожена старата прабългарска аристокрация, старите традиции, самата прабългарска компонента на формиращия се средновековен български етнос. Североизточна Българи се обезлюдява напълно, първо от демографската катастрофа причинена от руското нашествие, след това от византийското нашествие на Йоан Цимисхий, и последвалите печенежки нашествия плюс промените в климата. А ВБД си е една напълно куманска държава образувана от кумани с кумански династии и куманска аристокрация. Щастие е че в търсене на легитимност, те се покръстват и приемат славянобългарския език, иначе сега щяхме да говорим като татарите в Казан. И няма никаква приемственост с ПБД.

Reply

Димитър July 2, 2019 at 14:30

Добре е да се подчертае, че основатели на Киевска Рус са нормани от племето Рус. Племе, предвождано от клана Рьорик, което поради зловещите си кървави набези, било прогонено от своите, от останалите нормански племена в Скандинавието. Подобно на циганите от Индия. Ето защо ги наричат варяги(викинги). В последствие варягите стават ядро на елита на бъдещите руски държави. А славенската робска маса е пъстър народностен конгломерат – не случайно в превод думата славе(нем.)или склаве(итал.) или слейв(англ.) означава роб.

Reply

Georgi August 7, 2019 at 13:05

Руската армия е разгромена и унищожена. Княз Светослав е убит и от черепа му е направена чаша. По същото време основните български военни сили, разположени в Западната част на България за да отразяват маджарските нападения се съсредоточават под командването на Самуил и неговите братя и водят близо 50 годишна война с най-могъщата държава в света по онова време – Източната Римска империя, (позната като Византия), за надмощие в Югоизточна Европа. Кой е победител и кой е победен тогава? Аман от разбирчи на историята!

Reply

Стефан December 17, 2019 at 23:29

Киевска Русия не е съществувала – тази история е измислена по времето на Екатерина 2ра от немски псевдо историци. Киев е създаден от българите, наричал се е първоначално Бащу, а след опит за отцепване от Улуг Булгар ( Велика България ) е преименуван на Киев ( “кий” отцепвам на български).
Унищожили са всеки спомен за българите в Киев, но са пропуснали надгробната плоча на суздалския княз Андрей Боголюбски, който е превзел Киев през 1169. Та на тази плоча е написано: “… Той (АБ) превзе Киев и уби 10000 българи…” и въпросът е от къде се взеха там тия БЪЛГАРИ, след като Киевска Рус по измислената им история е създадена 300г по-рано през 882г. Истинската история на България ( нашата Дунавска е само малка част от нея ) може да се разбере от историческите книги съхранени в т.н. Волжка България и преведени от старо български на руски от големия ни сънародник академик Фархад Нурудтинов-Българина. Тия книги са “Джагфар Тарихъ”, “Нариман Тарихъ”, “Чулман Талгау” и “Записките на Васил Куш”. Най-интересните моменти в историческите книги на Волжка България, които касаят нашата ( на Дунавска България) история в хронологичен ред са следните: Идването на Аспарух на Балканите е в резултат на гражданска война – опитал се е да свали БатБаян, хазарите са част от българските племена и те са помогнали на БатБаян. Истинското име на Аспарух е Атиле ( Аспарух е прякор и означава “добро сърце”). Светослав е имал претенции към престола на Дунавска България, защото е бил внук на законния български цар Расате и походът му е по тая причина. Родоначалникът на династията на Османските султани – Ертугрул бек е от рода Дуло ( 1.”Записки на Васил Куш”, 2.над гробницата му стои знака на рода Дуло). Приемането на християнството и смяната на българския език със славянски от Борис Михаил прилича много на сепаратизъм и отделяне от Велика България ( Улуг Булгар ), така както Константин е отделил Източната Римска империя от Западната приемайки християнството и променяйки официалния език от латински на гръцки. Много е подценена историята на България – не е възможно историците на Римската империя да са наричали “Стара” и “Велика” държава създадена преди 10на година и то на парче земя между Черно и Каспийско море.

Reply

Стефан February 5, 2020 at 21:02

В нашата ( на Дунавска България ) история са заличени почти всички писмени източници. Историческите книги на Волжска България са по-добре запазени. Там имат един историк академик Фархад Нурудтинов – Българина, той се е постарал да събере и преведе на руски ( това за нас ) най- важните според него 5 книги за Българската история ( Общобългарската, защото ние -Дунавските сме само малка част от всички българи – Булгарлъка, както го нарича Фархад Българина ) . Тия 5 книги са “Джагфар тарихъ”, ” Нариман тарихъ”, “Чулман талгау”, ‘Записки на Васил Куш” и “Дъщерята на хана” Истинските българи не са тюрки, по-точно е да се каже , че тюрките са българи, защото са произлезли от тях ( вижте каква е тамгата на османските султани – знака на рода Дуло!!) Киев е създаден от българите и се е казвал Бащу, преименуван е на Киев след опита за отцепване от Улуг Булгар ( Велика България) “кий” – “отделям’ на български. Историята на Киевска Рус е напълно измислена – такава държава е нямало. В Руската империя е заличено всичко, което да напомня за българите – е останали са гробовете на Кубрат и Аспарух ( истинското му име е Атиле – Аспарух е прякор и означава “добро сърце”- пробвайте с гугъл преводача). Останали са защото не са ги знаели разбира се.
В измислената им история Киевска Рус е създадена през 9ти век, но е много странно как тверския княз Андрей Боголюбски, който превзема Киев 300 години по-късно намира ( и избива) там 10000 българи – така поне пише на надгробната му плоча, която още не са се сетили да укрият, или фалшифицират. Та войната със Светослав е по-скоро гражданска война – той е бил внук на законния цар Расате и се е борел за трона си – гражданските войни, уви, са най-жестоки.

Reply

konstantin kostov February 19, 2021 at 11:17

1. Державу с названием Московия царь Петр I переименовал в Россию аж в 18 веке, в 1721 году!!!
2. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия, с языка Мокши, звучит как «грязная вода»!!! Любые другие языки Мира не могут перевести слово Москва!!! Слово «кремль» — татарское и обозначает укрепления на возвышенности!!!
З. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы вдоль границ Руси (Русь — это территория нынешней Украины)!!! Московия — улус, со своими финскими народами, всегда была составляющей Орды, и ее Европа справедливо относила к Азии!!!
4. Московия (Россия) платила дань Крымскому Хану, своему СУВЕРЕНУ и ХОЗЯИНУ, который был правопреемником Золотой Орды, вплоть до 1700 года!!! Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой трон и вставал перед ним на колени!!!
5. В 1610 году, в Московии на Борисе Годунове (мурза Гудун) закончилась династия Ченгизидов (родственник Чингисхана), и на трон возвели Алексея Кошку из финского рода Кобылы, а при венчании его на Царство церковь дала ему фамилию Романов, который якобы прибыл из Рима править Московией!!!
6. Екатерина II, после оккупации последней свободной Руськой Державы — Великого Княжества Литовского (территория Беларуси) в 1795 г., своим приказом велела назвать угро-финские племена Московии какими-то великороссами, а украинцев — истинных русичей — малороссами!!!
7. Никто и никогда не видел в оригинале договор о воссоединении между Московией и Украиной, якобы подписанный Б. Хмельницким и Царем А. Романовым!!!
8. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты, подтверждающие достоверность Куликовской битвы, но пока безуспешно, вот только басню о победе Д. Донского над Мамаем распевают до сих пор, на все голоса!!9. Псковская, Новгородская, Смоленская области России, — это бывшие славяно-руськие Княжества, и к угро-финской Московии не имели никакого отношения, покуда Московия-Орда не оккупировала их соответственно в 1462, в 1478 и в 1654 годах!!! А в других областях России (Московии) никогда не обитали славянские племена и народы!!!
10. Золотая Орда и ее дочь — Московия, — это единственные страны мира, которые держали в рабах собственный народ!!! Это и объясняет вечную отсталость богатой на природные ископаемые Московию от сравнительно обделенных на природные ресурсы европейских стран!!! Ведь эффективность работы свободных людей гораздо выше, чем рабов!!!
P/S.
По мифам российского национального сознания нанесен новый удар!!! Вначале исследования генофонда русского народа, проводившиеся российскими учеными в 2000-2006 гг., показали, что генетически русские – вовсе не славяне, а чистокровные финны, ничем не отличающиеся от мордвы (см. статью «Лицо русской национальности», №15, 2006). По сообщению московского Центра Льва Гумилева от 18 марта, русские ученые впервые в истории провели неслыханное исследование русского генофонда – и были шокированы его результатами!!! В том числе эти исследования полностью подтвердили, что русские – это не славяне, а только русскоговорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов Финляндии, – это татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!!! В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских НЕТ!!!! Есть только около славянский русский язык,но и в нем 60–70% не славянской лексики, поэтому русский человек не способен понимать языки славян, хотя настоящий славянин понимает из-за схожести славянских языков – любой (кроме русского).В россии живут россияне, но не русские. РУСЬ была и есть, только КИЕВСКАЯ!!! Вижте по-малко

Reply

Martin Vladimirov Krastev March 11, 2021 at 1:27

Не е правилно да се пише Русия колкото и да се пънат руснаците за наследници на кивска рус това не е вярно московското княжество е първоизточника на Русия.

Reply

Leave a Comment

{ 7 trackbacks }

Previous post:

Next post: