България е пред финансов фалит в близките месеци. Тройната банда Станишев, Местан, Сидеров остави държавата в колапс

by ExtremeCentrePoint on Wednesday, 1 October, 2014 · 0 comments

in България, Икономика

Казахме го точно преди една година:  София, краят на мандата Орешарски: The Walking Dead
by ExtremeCentrePoint on Friday, 25 October, 2013

Цифрите са толкова катастрофални, че надминават и най-лошите прогнози. ГЕРБ остави стабилност и строителство, Орешарски ни оставя фалирали банки, продънен бюджет, разрушена енергетика. Това се случи само за година и половина съвместно управление на Атака, БСП и ДПС.

Министерството  на финансите публикува данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.08.2014 г. Вижте как изглеждат те.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към 31 август 2014 г. е отрицателно в размер на 1, 276 милиарда лева, което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 710,9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 564,7 млн. лева.

Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на данъчните приходи са основните фактори за формирането на дефицита по КФП за първите осем месеца на годината. Продължава да се осигурява и финансиране за временно спрените плащания от ЕК по ОП „Околна среда“ и по две оси на ОП „Регионално развитие“, като се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицираните разходи. Спрямо дефицита за същия период на 2013 г. (212,7 млн. лв.) бюджетната позиция се влошава с 1, 063 милиарда лева (1,3 пр.п. от БВП).

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за отчетния период са в размер на 19, 215 милиарда лева или 61,9% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено със същия период на миналата година приходите по КФП нарастват номинално с 1,2% (218,7 млн. лв.) при планиран номинален ръст по разчетите към ЗДБРБ за 2014 г. спрямо отчета за 2013 г. от 7,1% (2,1 млрд. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец август възлиза на 15, 122 милиарда лева, което представлява 62,2% от годишните разчети за 2014 година при 64,4% изпълнение на годишните разчети за осемте месеца на 2013 година. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 405,5 млн. лв. (2,8%), но същевременно има значително изоставане спрямо планирания ръст в разчетите за годината спрямо отчетените постъпления за 2013 г. от 8,8 процента.

Приходите в частта на преките данъци са 2, 8494 милиарда лева, което е 66,0% от планираните за годината и нарастват с 9,6% спрямо същия период на 2013 г.
Приходите от косвени данъци са в размер на 7, 5325 милиарда лева, което е 58,7% от програмата за годината при 63,6% изпълнение на разчетите към края на август 2013 година. Изоставането с 4,9 пр.п. в изпълнението на разчетите спрямо отчетеното изпълнение за същия период на предходната година е главно при ДДС и акцизи.

Постъпленията от ДДС са в размер на 4, 8457 милиарда лева или 58,5%; от акцизи – 2, 5697 милиарда лева или 58,7%; от мита – 99,4 млн. лв. или 73,0 на сто. Съпоставено със същия период на предходната година косвените данъци намаляват номинално с 49,9 млн. лв. основно в резултат на по-ниските приходи от ДДС от внос. Нивото на невъзстановения данъчен кредит намалява с 98,0 млн. лв. –  от 202,0 млн. лв. към август 2013 г. на 104,0 млн. лв. към месец август 2014 година.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 604,5 млн. лв. или 67,3% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 4, 1363 милиарда лева, което представлява 65,8 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 4,4% (175,7 млн. лв.).

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 4, 0925 милиарда лева или 61,0% от разчета за годината. Спрямо същия период на 2013 г. неданъчните приходи са намалели с 243,5 млн. лв. (9,1%), което се дължи в най-голяма степен на по-ниския размер на постъпилите приходи и доходи от собственост, включително и поради постъпили през 2013 г. приходи с еднократен характер. В частта на помощите се отчита ръст от 3,5% (56,7 млн. лв.).

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.08.2014 г. възлизат на 20, 4907 милиарда лева, което представлява 63,0% от годишния разчет. Спрямо август 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 1, 2816 милиарда лева (6,7%), което се дължи основно на по-високите разходи по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 40,2% (754,7 млн. лв.) спрямо същия период на 2013 г., а разходите по националния бюджет – с 3,2% (538,8 млн. лв.). Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през първите месеци на 2014 г., включително и за разплащане на задължения от предходната година и др.

Нелихвените разходи са в размер на 19, 3495 милиарда лева, което представлява 64,9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към края на август 2014 г. са в размер на 16, 7902 милиарда лева (67,7% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2, 5593 милиарда (51,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 478,4 млн. лв. (71,4% от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 662,8 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.
Размерът на фискалния резерв към 31.08.2014 г. е 8,7 млрд. лв., в т.ч. 8,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 август 2014 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Актуални публикации“/„Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Източник: новините.бг

Leave a Comment

Previous post:

Next post: