Българският туризъм не е от вчера. Ваканция в Созопол, 1926 година от Атанас Разбойников

by ExtremeCentrePoint on Sunday, 31 March, 2013 · 0 comments

in България, История

Това са откъси от книгата на Атанас Разбойников “Градъ Созополъ и лѣтуването на пловдивската детска колония” издадена през 1927 година.

fghjk

Едномесечното прекарване на колонията въ Созополъ костува на Пловдивския клонъ отъ Б. Н. М. С. сумата 59,000 лева. Сумата е изразходвана като пѫтни пари (отиване и връщане) на лѣтовницитѣ, храна и други разноски за единъ месецъ — за 46 деца и 6 души рѫководенъ персоналъ, заедно съ една готвачка (всичко 53 души). Тукъ влазятъ и разноскитѣ за перачки, сѫщо за две служащки, наети за по-грубата работа (метене и пр.). Тая сума е събрана като такса отъ децата — колонисти: едни платиха по 1,500 лв., а други по 1,250 лв. Пловдивската Поп. Банка внесе 4,000 лв., банка „Задруга“ 2,000 лв., Окр. Пост. Комисия 5,000 лв., а Градскиятъ Общ. съветъ 7,500 лв. Но освенъ това клонътъ отъ сѫщата сума купи инвентаръ за 10,000 лв., който се запази за бѫдещитѣ лѣтни колонии (сѫдове и пр.). За 15 колонисти, деца на бедни пловдивски граждани, таксата е платена отъ дружеството „Майчина грижа“, което изпрати тия деца въ колонията.

Ще си позволя да цитирамъ нѣкои бележки изъ дневника на колонията, редовно воденъ презъ всичкото време:

„16. юлий, 1926. год. Времето хубаво. Децата здрави. Лека-полека започнаха да се опознаватъ и сближаватъ, а отначало странѣха помежду си. По-голѣмитѣ полагатъ грижи за по-малкитѣ. Отъ 10 до 12 часа бѣxa на плажа: игри, препичане на слънце и морска баня. Привечерь направихме разходка на поляната до пристанището. Домакинътъ г. К. Любеновъ полага голѣми старания, за да организира продоволствието на колонията. Храна презъ деня: въ 7 1/2 ч. млѣко, въ 10 1/2 ч. на плажа по 1 яйце; обѣдъ — зеленъ фасулъ съ месо и гарнитура кисело млѣко, втора порция компотъ отъ сливи; 4 1/2 ч. закуска сирене; вечеря — зеленъ фасулъ съ месо и гарнитура кисело млѣко, втора порция — компотъ отъ сливи. Следъ вечеря — забави и пѣсни. Дежурна учителка Зл. Димитрова“.

Въ дневника за 20. юлий, между друго, е казано: „Въ залива до пристанището сѫ хвърлили котва миноноскитѣ «Строгий» и «Дръзкий». Времето хубаво. Следъ пладне съ лодки заведохме децата на миноносеца «Строгий». Децата разгледаха подробно миноносеца“.

„21. юлий, срѣда. Времето хубаво. Морето спокойно. Слънчева и морска баня. Следъ пладне направихме разходка съ гребни лодки до о-въ Св. Кирилъ, дето е построено величествено държ. практическо риболовно училище, което колониститѣ разгледаха съ голѣмъ интересъ. Отидохме и разгледахме сѫщо постройката на вълнолома, който сега усилено се строи и ще свързва острова съ града Созополъ. Храна презъ деня: 7 ч. сутриньта млѣко“

и т. н.

„22. юлий, четвъртъкъ. Времето добро. Морето леко развълнувано. Сутриньта на 2 конски талиги натоварихме дрехитѣ за пране на колониститѣ, казани за вода, 3 корита, канчета, дърва и суха храна. Заминахме за мѣстностьта Кавацитѣ, 3 клм. далеко отъ града. Направихме разкошна слънчева и морска баня. Плажътъ е голѣмъ. Следъ обѣдъ децата почиваха подъ сѣнкитѣ на кавацитѣ. Всички бѣха весели и доволни. Децата правѣха разходка изъ пѣсъчнитѣ хълмове и край морето. Разгледахме какъ се каптира водата, която ще бѫде отведена въ Созополъ. Съ всичко бѣха запознати отъ кондуктора г. Увалиевъ. Направихме нѣколко снимки. Въ 6 часа си тръгнахме за града. Храна презъ деня: сутриньта — чай съ сирене, въ 10 ч. по 1 яйце; обѣдъ — кашкавалъ и сирене; 4 ч. сл. об. — сирене. Вечеря — тасъ кебапъ и кисело млѣко. Дежурна М. Калева“.

На 23. юлий е отбелязано, че сутриньта било облачно, а по обѣдъ валѣлъ проливенъ дъждъ. Но следъ това времето се оправило и колонията съ лодки посетила голѣмия о-въ Св. Иванъ, кѫдето разгледали фара и сигналната станция. Направили и снимки.

„3. августъ, вторникъ. Времето хубаво. Морето тихо. На плажа направихме три снимки — гимнастически упражнения, закуска и кѫпане. Следъ обѣдъ направихме други снимки — на лодки и въ параходчето «Левски». Храна презъ деня: 7 ч. млѣко, 10 ч. кашкавалъ, обѣдъ — супа съ фиде, кюфтета съ сосъ и диня; въ 4 ч. на поляната при пристанището — закуска съ халва; вечеря — пържени кюфтета, кисело млѣко и диня. Дежурна Тр. Панайотова“.

Така е следвалъ животътъ на колонията въ Созополъ — нагледъ монотоненъ, а въ сѫщность винаги забавителенъ, винаги веселъ. Ту хубаво време, тихо или бурно море, ту пържени кюфтета, халва или кисело млѣко — днитѣ сѫ вървѣли полезно и приятно…

fjkh

jkfgjk

fjkfg

fjk

adfg

jhkfg

hjkfg

hjkg

hjkjhk

hjk

fhjkf

zui

dfg

Leave a Comment

Previous post:

Next post: